Kursbeskrivelse

Innovation and Entrepreneurship

Introduksjon

OBS!
Dette kurset har en del overlappende emner med fordypningskurset i Innovation Management, 15 studiepoeng. Man vil derfor ikke kunne få uttelling for begge kursene i en Bachelorgrad. Kurset kan heller ikke velges av studenter på Bachelorstudiet i entreprenørskap grunnet overlapping med andre kurs i studiet.

De siste årene har innovasjon og entreprenørskap fått økende betydning og interesse. Dette feltet er nå høyt prioritert både i næringslivet og i politikk. Den norske regjeringen har utviklet et rammeverk for helhetlig innovasjonspolitikk i dokumentet ”Fra ide til verdi”, hvor de påstår at Norge skal bli ”et av verdens mest nyskapende land”.

Innovasjon og entreprenørskap dreier seg om nyskaping og det å gjøre nye ting i næringslivet. Dette kan skje på mange måter; gjennom utvikling av nye produkter og tjenester, gjennom å starte nye virksomheter, gjennom å endre på arbeidsrutiner og organisasjoner, eller f.eks. gjennom nye måter å markedsføre på eller å samarbeide med kunder eller leverandører. Innovasjon og entreprenørskap dreier seg i stor grad om det samme, men det er en tendens å bruke begrepet innovasjon på det å gjøre endringer og skape nye aktiviteter i bestående bedrifter, mens entreprenørskap dreier seg om å starte nye bedrifter.

Kurset skal gi en grunnleggende teoretisk og praktisk innføring i innovasjon, diskutere hvordan disse fenomenene utspiller seg i praksis, både i etablerte bedrifter og gjennom oppstart av nye bedrifter.

Kursets innhold

Kurset legges opp med følgende temaer:

  • Modeller for og typer innovasjon
  • Organisering av innovasjon og entreprenørskap
  • Proaktive relasjoner
  • Utvikling av innovasjoner
  • Identifisere og velge muligheter
  • Implementering og kommersialisering av innovasjoner
  • Strategisk ledelse av innovasjon

Kurset vil bestå av forelesninger, så vel som case-studier, øvelser og diskusjoner av sentralt pensumstoff.

Læringsmål

I løpet av kurset skal studentene tilegne seg oversikt over feltene innovasjon og entreprenørskap, og få kjennskap til sentrale konsepter og teorier.

Eksamensform

  • Innleveringsoppgave: 100%