Kursbeskrivelse

Kredittvurdering

Introduksjon

Formålet med kurset er å gi studentene en god innføring i metodikk for vurdering av kredittrisiko i bedriftsmarkedet.  Fokuset er ikke bare på bankenes og andre finansieringsinstitusjoners behov for kredittvurdering, men temaene er også relevante for selskaper som yter leverandørkreditter til sine kunder.  Kurset tar utgangspunkt i både en kritisk vurdering av historiske regnskapsdata, virksomhetens forretningsrisiko og ledelsens evner til å implementere strategier og planer.

Gjennomføringen vil i stor grad basere seg på flipped classroom-modellen.  Dette krever jevn egeninnsats fra studentene og en velbalansert progresjon gjennom semesteret.

Kurset er delt opp i tre hoveddeler.  I den første delen tar vi for oss kredittvurdering på et generisk nivå og problematiserer bruken av regnskapsinformasjon og metodikk for tradisjonell regnskapsanalyse.  I kursets andre del vurderer vi bransjespesifikke utfordringer og tilhørende forretningsrisiko og i kursets tredje del ser vi på mer virksomhetsspesifikke problemstillinger for å skape en mer helhetlig sammenheng.

Kursets innhold

Del 1 - Tradisjonelle analyseområder

 • Regnskapene som informasjonskilde
 • Måling av vekst og lønnsomhet
 • Likviditet og operasjonelt handlingsrom
 • Sensitivitetsanalyser

Del 2 - Bransjemessige forhold

 • Risikoforståelse
 • Gründerkultur vs. etablert næringsvirksomhet
 • Analyse av varehandelsvirksomheter
 • Analyse av tjenesteytende virksomheter
 • Analyse av fast eiendom
 • Anslyse av oppkjøp og andre investeringsprosjekter

Del 3 - En helhetlig vurdering

 • Analyser av strategier, planer og budsjetter
 • Evnen til å kunne styre målrettet og effektivt
 • Litt om verdsettelsesmetodikk

Læringsmål

Etter endt kurs skal studentene har en forståelse av:

 • Hva slags informasjon man kan hente fra finansregnskapene og hvordan historiske regnskapsdata må tolkes og korrigeres individuelt for å øke sin utsagnskraft
 • Den iboende risikoen i næringsvirksomheter, med spesiell fokus på bransjemessig forretningsrisiko
 • At langsiktig kredittengasjement krever en vurdering av virksomhetenes evne til å styre målrettet og effektivt og at man klarer å implementere verdiskapende strategier
 • Forskjellene mellom virksomhetenes bokførte egenkapital og antatte markedsverdi og grunnleggende metodikk for å verdsette virksomheter.

Eksamensform

 • Innleveringsoppgave: 100%