Kursbeskrivelse

Prosjektledelse

Introduksjon

I dagens samfunn benyttes prosjektarbeidsformen i utstrakt grad både bedrifter og offentlige etater. Kurset har som mål å gi studentene en innsikt i hva et prosjekt er og hva prosjektarbeidsformen innebærer. Kurset skal gi studentene kunnskap om hva det vil si å starte opp, planlegge, organisere, lede, følge opp og avslutte prosjekter slik at de lykkes i nå sine mål. Kurset skal gi studentene ferdigheter til å effektiv å delta i prosjekter og utnytte prosjektet som arbeidsform.

OBS!
Dette kurset har en del overlappende emner med fordypningskurset i prosjektledelse, 15 studiepoeng. Man vil derfor ikke kunne få uttelling for begge kursene i en Bachelorgrad.

Kursets innhold

 • Prosjektarbeidsformen og kjennetegn ved prosjekter
 • Prosjektmodeller, f.eks. fossefallsmodellen og scrum
 • Analyse, definering og oppstart av prosjektet
 • Kostnads-, tids- og ressursestimering
 • Prosjektplanlegging - overordnet og detaljert
 • Ledelse og styring av prosjekter
 • Organisering av prosjekter - internt og eksternt
 • Rolledeling mellom prosjektleder og linjeledere
 • Håndtering av prosjektets interessenter
 • Håndtering av usikkerhet
 • Innkjøp og kontraktsadministrasjon
 • Håndtering av endrede rammebetingelser og endringer i prosjektets avgrensning (scope)
 • Oppfølging og kontroll av prosjekter
 • Evaluering, læring og kunnskapsoverføring
 • Avslutning, implementering og gevinstrealisering

Læringsmål

 • Studentene skal være kjent med de krav som effektiv gjennomføring av prosjekter stiller til bedrifter og offentlige etater.
 • Studentene skal være kjent med hvordan bedrifter og offentlige etater strategisk kan bruke prosjekter.
 • Studentene skal være kjent med begreper, prosesser, verktøy og metoder som inngår i moderne prosjektledelse.

Eksamensform

 • Skriftlig eksamen: 100%