Kursbeskrivelse

Utviklingsøkonomi

Introduksjon

Utviklingsproblemer er avgjørende for levekårene til en stor andel av verdens befolkning. Utviklingsproblemer er også avgjørende for forståelse av internasjonal økonomisk politikk og av bistandspolitikk. Kurset gir en innføring i utviklingsøkonomi. Det legges vekt på formidling av teori og erfaringer fra fattige land.

Dette kurset gir en innføring i utviklingsøkonomi, utviklingspolitikk og bistandspolitikk.
Kurset er firedelt. Den første delen gir en innføring i utviklingstrender og begreper. Du får presentert en innføring i grunnleggende kunnskap om levekår, økonomisk vekst og utvikling i fattige land og fattige lands rolle i verdensøkonomien. Den neste delen består i innføring i utviklingsteoretiske emner der hovedfokuset er interne forhold i fattige land. Vekstteori, ulikheter, institusjoner, styresett og økonomisk struktur i overgang fra jordbruk til industri og tjenesteyting er viktige stikkord. Den tredje delen har fokus på internasjonale forhold. Dette gjelder både forhold mellom fattige land og fattige lands forhold til rike land. Det gis også en innføring i funksjonene til viktige internasjonale organisasjoner som WTO, IMF og Verdensbanken. Den siste delen av kurset skal handle om utviklingspolitikk og bistand.

Kursets innhold

  • Levekår og utviklingstrekk i fattige land.
  • Økonomisk vekst og utvikling.
  • Overgang fra jordbruk til industri og tjenester.
  • Ulikhet og fattigdom
  • Makt, styring og korrupsjon.
  • Internasjonal handel
  • Internasjoanle investeringer
  • Bistandspolitikk

Læringsmål

Etter å ha gjennomført kurset skal du kunne gjøre rede for utviklingsøkonomiske begreper og teorier om økonomisk utvikling. Du vil ha oversikt over hvordan utvikling både er avhengig av forhold i fattige land og hvordan disse henger sammen med internasjonal økonomi og internasjonal politikk. Du vil ha forståelse for betydningen av overgang fra jordbruk til industri og tjenesteproduksjon. Du vil også ha grunnleggende forståelse for viktige hindre for utvikling i fattige land. Du vil få kunnskap om betydningen av internasjonale organisasjoner som WTO, IMF og Verdensbankenfor utvikling i fattige land. Du vil også ha kjennskap til viktige dilemmaer i bistandspolitikken.

 

Eksamensform

  • Skriftlig eksamen: 100%