Skreddersøm for skole- og barnehageledelse

Handelshøyskolen BI har i en årrekke levert programmer for utvikling av ledere til private og offentlige virksomheter. Tilnærming, innhold, metodikk og organisering av slike programmer har endret seg i takt med de erfaringene vi har opparbeidet oss fra sektorer som helse, skole, skatt, forsvar og kommune.

BIs tilnærming til lederutvikling i offentlig sektor

Tradisjonelt har lederutviklingsprogrammer hatt til hensikt å tilføre deltakerne kompetanse om ledelse slik at de skal fungere bedre i lederrollen. Lederutviklingen har manifestert seg som en personlig reise for den enkelte leder. Forskning viser imidlertid at denne tilnærmingen har en svært begrenset effekt.

BI har valgt en annerledes tilnærming til lederutvikling. Bak dette valget ligger erkjennelsen av at et program for lederutvikling ikke er annet enn et virkemiddel for å realisere en virksomhets strategiske mål. To grunnprinsipper utgjør fundamentet som BIs lederprogrammer bygger på.

  • Det første prinsippet er å drive kontekstuelle lederprogrammer der lederutviklingen i stor grad koples til virksomhetens organisatoriske utfordringer og strategiske retning. Slik vil ledere både styrke egen kompetanse samtidig som virksomheten får ledere som evner å løse relevante strategiske utfordringer.
  • Det andre prinsippet handler om effektene av lederutvikling. BIs lederprogrammer skal naturligvis tilføre deltakerne aktuell kunnskap om ledelse, men hovedhensikten er til syvende og sist å bidra til å endre ledernes adferd og gjennom dette påvirke virksomhetens resultater i positiv retning.

BIs prosess for samskaping og skreddersøm

BI bruker en systematisk prosess i arbeidet med utvikling og leveranse av lederprogrammer. Prosessen har til hensikt å fasilitere frem et godt lederprogram på en effektiv måte og består av de fire stegene Analyse, Design, Implementering og Evaluering (ADIE).

BI er ansvarlig for å drive og fasilitere aktivitetene i denne prosessen. Dette gjøres i praksis av et team bestående av en prosjektleder som har majoriteten av kundeansvaret, en fagansvarlig som kvalitetssikrer innholdet og det pedagogiske designet og en studiekoordinator som sikrer den praktiske gjennomføringen av programmet ut mot deltakerne.

Kontakt oss

For mer informasjon eller veiledning, ta gjerne kontakt med oss:

Giert von der Lippe
Tlf: 464 10 512 
E-post: giert.v.d.lippe@bi.no