-
Studier og kurs

Lev Vel – et kurs om praktisk og brukersentrert tjenesteinnovasjon i offentlig helsesektor

Lev Vel-verkstedet er et skreddersydd kurs om tjenesteinnovasjon for helsepersonell i Fredrikstad kommune og Nordre Follo kommune. Kurset arrangeres av D-box, et samarbeid mellom DOGA, Handelshøyskolen BI og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO).

Om kurset 

Helsevesenet krever kontinuerlig innovasjon for å imøtekomme behovene til brukere, pårørende og andre interessenter. Det høye endringstempoet i helsesektoren forutsetter at de ansatte har kompetanse og evne til å forandre praksis sammen med andre ansatte, tjenester og profesjoner.

Lev Vel-verkstedet er et praktisk og brukersentrert kurstilbud som skal gjøre helsepersonell i stand til å stå i en endringsfylt hverdag og bidra i utviklingen av effektive, brukerdrevne og deltakende helsetjenester. Fokuset ligger på å få frem helheten i brukerreisen - hvordan opplever brukerne tjenestene fra kommunen, hvordan involveres brukerne og hvordan samarbeider de ulike aktørene?

Formålet med kurset er at deltagerne skal få kunnskap om egen rolle, eget og andres tankesett og motivasjon til å utvikle tjenester. På samme tid får deltagerne kjennskap til de grunnleggende metodene og verktøyene i tjenesteinnovasjon. Lev Vel skal dermed bidra til å utvikle en innovativ kultur, hvor deltagerne selv vil oppleve hvordan de kan bidra til endring på egen arbeidsplass.

Kurset er nytt og gjennomføres av AHO og BI. Lev Vel-verkstedet vil gi deltakeren en unik hybridkompetanse innen tjenesteutvikling som få andre høyskoler som kan tilby. Kurset kan inngå som del av en Bachelor of Management-grad i ledelse på BI. 


Oppbygging av kurset

Kursets består av tre moduler. Hver modul har av teorielementer, praksisnære case, visuelle pedagogiske verktøy, refleksjonsoppgaver i og mellom modulene. Det forventes at deltagerne deler erfaringer fra egen arbeidsplass.

Undervisningsformen er en kombinasjon av digital undervisning og fysisk oppmøte. Alle modulene har til hensikt å gi deltakerne kunnskapspåfyll, i tillegg til trening med verktøy med tanke på å utvikle egen praksis. Dersom deltagerne har gjennomført alle 3 modulene i dette kurset og oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan de opparbeide 7,5 studiepoeng ved gjennomført og bestått eksamen.

 • I den første modulen, «Praktisk tjenesteutvikling», vil deltageren få en innføring i tjenesteutviklingsprosessen og hva den er fra strategi, idègenerering, utvikling og testing. Fokuset er på tema som gir deltagerne bedre forståelse for tjenesteutvikling og hvordan de kan drive frem innovasjon i egen arbeidshverdag.
 • Modul 2, «Introduksjon til tjenestedesign som verktøy til brukerorientering og samskapning», handler om tjenesten som en helhet og samhandlingen over tid mellom fagprofesjonene og de ulike roller som utgjør en tjeneste.
 • Den tredje modulen, som heter «Endring i praksis», utvider perspektivet og ser på endring over tid og hvordan tjenesteinnovasjon henger sammen med varige endringer i et større system i de kommunale virksomhetene. Modulen vil utvide perspektivet til hva som har betydning for at endring kan spres og bli varig. Deltagerne vil reflektere over hvordan de har brukt eller vil bruke kompetanse, verktøy og ferdigheter videre i egen jobb. I modulen inngår det veiledning til eksamen.

Kunnskapsmål

Læringsmål

 • Den service-dominante logikken.
 • Hva utvikling av nye tjenester, tjenestedesign og innovasjon går ut på.
 • Utviklingsprosessen for innovasjon av tjenester.
 • Betydningen av å forstå brukere/pasienter/kunder.
 • Kunnskap om utvalgte metoder for å innhente informasjon og forstå brukere/pasienter/kunder.


Ferdighetsmål

 • Å kunne gjennomføre en strukturert forbedrings- og utviklingsprosess fra begynnelse til slutt.
 • Å kunne anvende definerte metoder som:
 • Brukerprofil
 • Kartlegging av brukerreiser
 • Brukerinvolvering
 • Å kunne bruke viktige metoder og verktøy innenfor tjenestedesign.


Generell kompetanse

 • Studentene skal kunne tilegne seg en tolerant, åpen og eksperimenterende holdning til kompleksitet og endringer gjennom nye modeller for læring, ledelse og handling.
 • Studentene skal oppnå erfaring i metoder for tjenestedesign – ferdigheter i observasjon, analyse og kreativitet som leder til utforming av relevante løsninger som gir verdi for brukerne, samtidig som de er bærekraftige og gjennomførbare for tilbyderen av tjenestene.


EKSAMENSGJENNOMFØRING

Kursets eksamensform er en hjemmeeksamen på 75 timer, og legges til den første helgen i mars 2022. Eksamen leveres individuelt, og hver enkelt deltager skal få tilbud om to veiledningssesjoner som en del av modul 3.

Hensikten med eksamen er å vise til et forbedrings/innovasjonsprosjekt i deltakerens egen virksomhet. Rapporteringen av prosjektet kan gjøres i Powerpoint, men alle detaljene om trinnene i prosessen, og bakgrunnen for hvorfor disse er viktige må beskrives. Eksamen må også vise til hvilken effekt endringen har gitt.

Kontakt oss

Martine Lorentzen, Koordinator - Corporate
Telefon: 46 44 86 10
E-post: martine.lorentzen@bi.no

Timeplan

Modul 1 - Uke 47: 22. november, kl. 09-16. Digital samling
23. november: kl. 09- 16. Digital samling.

Modul 2 - Uke 49 og 50:  7. desember, kl 10-17. Fysisk basert på AHO, rom A3.
14. desember: kl 9-16. Digital samling.

Modul 3 - Uke 4, 5 og 6: (Dato kommer) 2 timers forelesning 
Uke 5 og 6: individuell veiledning. To veiledninger på 30 minutter per deltager.

Eksamen - Uke 9-10: 75 timers hjemmeeksamen med innlevering i Wiseflow.

Påmelding gjøres via linken under. Alle deltagere må melde seg på selv om de har avklart sin deltagelse med kommunen/arbeidsplassen.

Meld deg på her