-
Kurs masternivå

Tannlegeforeningens lederkurs for tannleger i offentlig og privat sektor

Hvordan gjøre tannleger til bedre ledere som bidrar til gode, lønnsomme og effektive arbeidsplasser? Dette programmet er et skreddersydd lederkurs for tannleger, og et samarbeid mellom BI Corporate og Den norske tannlegeforeningen.

Om programmet

NTF har i samarbeid med BI utviklet et helt nytt lederkurs, kun for tannleger med medlemskap i foreningen. Kurset treffer både deg som er leder, og deg som vil bli leder, både i privat og offentlig sektor. Kurset vil styrke din kompetanse som leder, og er tilpasset din hverdag som tannlege. 

Dette kurset er et skreddersydd kompetanseprogram med mål om å gjøre tannleger til bedre ledere, og til å styrke kompetansen og motet til å bruke handlingsrommet i sitt virke som ledere og profesjonsutøvere for å skape gode arbeidsplasser.  

Lederutfordringene kommer normalt med erfaring og tid, men for å lykkes best mulig i overgangen trenger man kunnskap, verktøy, metoder og innspill. Fokus i kurset rettes mot det konkrete daglige samspillet mellom ledere og medarbeidere i team, og deres praktisk jobbsituasjon i helsetjenesten.

Formålet med programmet er å gi kunnskap og ferdigheter som gjør den enkelte mer trygg og effektiv i utøvelsen av sin lederrolle på tannlegekontoret og i teamet. Og til å stå i krysningen mellom rollen som virksomhetens daglige leder, i rollen som operativ teamleder og i samhandling mellom ulike profesjoner.

LÆRINGSMÅL

Det overordnede målet med programmet er å bygge deltakernes kunnskap, ferdigheter og holdninger til å utøve sitt lederskap på en måte som øker virksomhetens levedyktighet. Dette innebærer tre typer læringsmål; Kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse.  

Kunnskapsmål

 • Kunne reflektere kritisk om hva lederskap handler om og sette dette i sammenheng med egen praksis.
 • Tilegne seg solid forskningsbasert kunnskap om hvordan forskjellige former for lederatferd øker virksomhetens levedyktighet. 

Ferdighetsmål

 • Deltakerne vil utvikle ferdigheter gjennom praktisk erfaring med et spekter av lederverktøy. Felles for verktøyene er at de kan brukes direkte i egen virksomhet og på den måten bidra positivt til virksomhetens resultater, men også at utprøving av verktøyene muliggjør kritisk selvrefleksjon og kontinuerlig utvikling av eget lederskap.  

Generell kompetanse

 • Verdsette betydningen av forskningsbaserte kunnskaper om ledelse og at god ledelse er forbundet med kontinuerlig egenutvikling i rollen som leder.
 • Verdsette betydningen av samspill mellom leder og medarbeider som grunnlag for god ledelse og utvikling av eget lederskap.
 • Verdsette betydningen av åpenhet og ydmykhet i møtet med de man leder og bruke medarbeiderne som den viktigste ressursen i utvikling av eget lederskap.

Faglige ressurser

Anders Dysvik image

Anders Dysvik

Professor Anders Dysvik har en bakgrunn fra Luftforsvaret før han begynte ved Handelshøyskolen BI. I sitt virke her på BI brenner han for lære bort hvordan dagens og fremtidige ledere kan motivere sine ansatte og hvordan de kan unngå å demotivere sine medarbeidere. Dysvik forsker og underviser på områder som Human Resource Management, organisasjonsatferd, resultatstyring, motivasjon og ledelse, kunnskapsdeling, kreativitet og innovasjon.

Øyvind Kvalnes image

Øyvind Kvalnes

Filosofen Øyvind Kvalnes er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI, Institutt for ledelse og organisasjon. Han forsker og underviser i temaer som etikk, ledelse og kommunikasjon i organisasjoner, og publiserer jevnlig kronikker om dem i Dagens Næringsliv. I 2019 ga han ut boken Ytringsklima på Cappelen Damm Akademisk.

Tord Fagerheim Mortensen image
Tord Fagerheim Mortensen image

Tord Fagerheim Mortensen

Tord F. Mortensen er psykolog og er tilknyttet Handelshøyskolen BI, Institutt for ledelse og organisasjon innen utvalgte Executive-programmer, spesielt temaer som går på lederutvikling og arbeid i profesjonsbaserte virksomheter. I perioden 2017 – 2019 har Tord Mortensen levert skreddersydde lederprogram til Sparebanken 1 Alliansen, Schenker, NorgesGruppen, og han har deltatt i lederutvikling av Helseledere gjennom det Nasjonale lederutdanningsprogrammet for primærhelsetjenesten på oppdrag av HOD og Helsedirektoratet.
Foruten klinisk psykologisk praksis, har Mortensen tidligere arbeidet som seniorforsker i SINTEF og før det som seniorkonsulent i Hartmark Consulting.

 

Slik søker du

Kurset gir godkjenning av 30 timer i NTF s etterutdanningssystem. Påmelding og opptak skjer via Tannlegeforeningen.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål knyttet til kurset:

E-post: info@bi.no
Tlf: 46410000, chat eller kontaktskjema

 

Tannlegeforeningen_200.jpg      NTFs_lederkurs_200.jpg

Bredt tilbud av tilpassede kurs

BI har et bredt tilbud av programmer med studiepoeng tilpasset helsesektorens behov for kompetanse, både på bachelor- og masternivå. BI har og kortere skreddersydde kurs uten studiepoeng.

Timeplan

Nettbaserte forberedelser:

Deltakerne vil før første samling få forberedende oppgaver og aktiviteter på nett, med introduksjon til relevant teori, obligatoriske refleksjonsoppgaver, anbefalt litteratur og podcaster.

Modul 1: Introduksjon til effektiv ledelse og ledelsesbegreper

Dato: 09. og 10. september 2021
Sted: Handelshøyskolen BI
Faglige ressurser: Psykolog Tord F. Mortensen og Professor Anders Dysvik 

 • 2 dager
 • Introduksjon av tematikker og disponering for samlingen
 • Utfordringer, og egne erfaringer, gjennomgang av øvelser

Fokusområder og innhold
Hvordan ledelse virker gjennom medarbeidere. Vi ser på aktuelle ledelsesteorier, selve lederrollen, lederstil og lederoppgaver. I tillegg går vi gjennom aktuelle lederverktøyene, med mål om å kunne anvende disse i praktiske jobbsituasjoner. Andre temaer som blir tatt opp er:

 • Hva sier forskning om god og dårlig ledelse?
 • Ledelse og omstilling
 • Konflikt og konflikthåndtering
 • Gjennomgang og trening på lederverktøy

 

Modul 2: Introduksjon til team – og mestringsledelse

Dato: 14. og 15. oktober 2021
Sted: Handelshøyskolen BI
Faglige ressurser: Psykolog Tord F. Mortensen, Professor Anders Dysvik og Førsteamanuensis Øyvind Kvalnes 

 • 2 dager
 • Introduksjon av tematikker og disponering for samlingen
 • Utfordringer, og egne erfaringer, gjennomgang av øvelser

Fokusområder og innhold
Et viktig mål er å bevisstgjøre deltagerne, slik at man i større grad kan arbeide samordnet i team, uavhengig av profesjon, bakgrunn og nivå, mot felles mål til beste for pasienten. Temaer som vil bli tatt opp er:

 • Beste reflekterte selvportrett som tilbakemeldingsøvelse
 • Psykologisk trygghet
 • Dilemmaer i ledelse
 • Ytringsklima
 • Mestringsklima
 • Lede på tvers av kultur og (profesjons)identitet