Kurs masternivå

Offentlige anskaffelser - bruk av forhandlinger i anskaffelses­prosedyren

Det nye regelverket for offentlige anskaffelser vil sannsynligvis føre til en økt bruk av forhandlinger. I dette kurset får du en innføring i regler, vilkår og forhandlingsteknikker du burde kjenne til.

Handelshøyskolen BI skal avholde to kurs om offentlige anskaffelser. Kursene vil bli lagt opp som enkeltkurs, slik at det ikke forutsettes deltakelse på begge.

Dette kurset tar for seg bruken av forhandlinger i anskaffelsesprosedyren, mens det andre hovedsakelig gir en innføring i det nye regelverket om offentlige anskaffelser og dets konsekvenser og muligheter

Hvorfor offentlige anskaffelser - bruk av forhandlinger i anskaffelsesprosedyren?

Forhandlinger ifm. offentlige anskaffelser har større praktisk betydning enn det mange er klar over og bruken av forhandlinger vil sannsynligvis øke på grunn av det nye regelverket. For å kunne optimalisere sin posisjon og sine resultater ved nye anskaffelser, er det nødvendig med inngående kjennskap til regelverket og kunnskap om og forståelse av hvordan man kan innrette seg i forhandlingene. Dette gjelder både for oppdragsgivere og for leverandører.

Kursinnhold

Hovedregelen for offentlige anskaffelser er at det ikke kan forhandles i løpet av anskaffelsesprosedyren. I det tidligere regelverket var det likevel unntak som ga muligheter for dette. Unntakene er betydelig utvidet i det regelverk som trådte i kraft 1. januar 2017.

Unntaksreglene åpner for 2 typer prosedyrer med forhandlinger, «Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring» og «konkurransepreget dialog» .

De to prosedyrer kan bare benyttes for de 5 typer unntakstilfeller som er angitt i regelverket og det er strenge og presise vilkår knyttet til de enkelte typetilfeller.

Selv om regelverket er strukturert slik at forhandlinger bare kan benyttes for de presist angitte unntak, innebærer det nye regelverket at en av de to forhandlingsprosedyrer vil kunne benyttes i mange av de situasjoner der det er et legitimt behov for å forhandle for å oppnå best mulig resultater for det offentlige.

Kurset vil fokusere på følgende hovedelementer:

(1) I hvilke situasjoner er det adgang til å benytte forhandlinger i anskaffelsesprosedyren.

Her vil de 5 typetilfellene hvor det er adgang til å benytte forhandlinger bli gjennomgått og de krav som må være oppfylt for hvert enkelt typetilfelle vil bli analysert.

(2) Hvilke regler gjelder for forhandlingene

Oppdragsgiver står ikke fritt til å strukturere forhandlingsprosessene. Regelverket setter klare begrensinger i handlefriheten og det er betydelige forskjeller på denne type forhandlinger og kommersielle forhandlinger som gjennomføres på fritt grunnlag. Denne delen av regelverket vil bli diskutert og vi vil gjennomgå hvordan de to alternative forhandlingsprosedyrer «Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring» og «konkurransepreget dialog» skal planlegges og gjennomføres.  

(3) Hvordan kan oppdragsgiver strukturere forhandlingsprosessen for å oppnå best mulig sluttresultat.

Her vil vi gjennomgå noen typiske problemstillinger og gode råd til prosesser basert på forskning og erfaringer, blant annet:

  • Hvordan organisere forhandlingene ved større anskaffelser
  • Hvordan bruke forhandlinger for å øke oppdragsgivers og leverandørs forståelse for oppdraget, krav og risikofaktorer
  • Hvordan benytte forhandlinger for å kvalitetssikre de tilbudte løsninger og priser
  • Hvordan sikre kontinuitet og kunnskapsoverføring fra forhandlingsfasen til implementeringsfasen

(4) Hvordan bør leverandørene planlegge og gjennomføre adferd i forhandlingsprosessen 

Her vil vi diskuterer forhandlingsprosessen ut fra leverandørenes perspektiv. Det er i utgangspunktet oppdragsgiveren som setter premissene for forhandlingene (innenfor det spillerom regelverket åpner for). Leverandørene vil likevel kunne påvirke prosessen og forbedre sin posisjon ved å utnytte de muligheter prosessen gir. Vi vil blant annet diskutere: 

  • Hvordan kan leverandøren bruke forhandlingene til å selge inn egen tilbudt løsning og pris
  • Hvordan kan leverandøren benytte forhandlingene til å skaffe seg større innsikt i oppdragsgivers behov og planer for den aktuelle leveranse og eventuelle senere leveranser
  • Hvilke krav kan leverandøren stille til oppdragsgiver i forhandlingene? Hvilken informasjon kan man kreve?


Hvem passer kurset for?

Kurset passer for alle som har en funksjon knyttet til planlegging, forhandlinger, evaluering, implementering og oppfølgning av offentlige anskaffelser på oppdragsgiversiden og for personer som er involvert i utarbeidelse av tilbud, forhandlinger, planlegging og gjennomføring på leverandørsiden.

Kurset passer også for advokater og andre rådgivere som ofte eller sporadisk er involvert i offentlige anskaffelser.

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Forelesere

Morten Lund er jurist og høyskolelektor på BI. Han har tidligere arbeidet 5 år i Justisdepartementets lovavdeling og 27 år som advokat og partner i Vogt & Wiig. Han har arbeidet mye med nasjonale og internasjonale kontrakter og kontraktsforhandlinger.

Christian Bjørtuft Ellingsen er partner i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig. Han arbeider først og fremst med kontraktsrett, offentlig anskaffelser og tvisteløsning opp mot shippingsektoren. Har gjennom de siste årene hatt samarbeid med ulike offentlige arbeidsgivere og leverandører.

Tor Stokke er partner i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig. Han arbeider med offentlige anskaffelser på både kunde- og tilbydersiden. Han har vært sentral i en rekke av de største anskaffelsene i Norge de senere årene, bl.a. nødnett og nye redningshelikoptre.

Praktisk informasjon

Gjennomføring 

Kurset går over to dager, fra. kl. 09.00-16.00.

Administrativt ansvarlige