Kurs bachelornivå

Påvirkning og overtalelse

Dette kurset gir deg en bedre forståelse om teorier innen sosialpsykologi og kognisjon, publikumsinformasjon, og beslutningsprosesser.

Hvorfor påvirkning og overtalelse?

Med kurset skal du lære å sette sammen overbevisende budskap myntet på ulike/flere/brede interessegrupper. Kurset er først og fremst teoribasert, og du vil få dybdekunnskaper om teorier innen sosialpsykologi og kognisjon, og også innen publikumsinformasjon og beslutningsprosesser. Kurset tar sikte på å utvide kunnskapene du allerede har om forbrukeratferd, slik at du får ytterligere teoretisk innsikt og for å vise og drøfte videre interesse-gruppeorientert anvendelse av disse teoriene.

Emneoversikt

 • Innledning: Innføring i påvirkning, så vel som faktoranalyse i praktisering av forbrukeratferd. Det vil bli presentert en definisjon av påvirkningskommunikasjon og gitt flere eksempler på påvirkning, som alle vil bli utdypet i større detalj i forelesningene.
 • Informasjonsbehandling: Essensen i menneskelig persepsjon, avgrenset/begrenset rasjonalitet og mentale modeller. Drøfting av hvordan schemata og heuristikk blir brukt til å prosessere informasjon, og forbindelse til hva dette betyr for politisk og sosial påvirkning.
 • Holdninger: Hvorfor holdninger bidrar til å forklare sosial beslutningstagning og den forankring de har i assosiasjoner. Måter å måle holdninger og oppfatninger på, og tanker om holdningers konsistens og ønsket om å oppnå kognitiv balanse.
 • Modeller for atferd: Teorier om beslutningsprosesser, TRA, Planned Behavior, ELM, samt andre tilnærminger som kan forklare hvordan interessegrupper undersøker påvirkningsbudskap.
 • Konformitet og innflytelse i grupper: Forskjellen mellom tvang og påvirkning, gruppedynamikker som fører til ofte utilsiktete beslutningstagningsprosesser og hvordan gruppepress kan tvinge folk til å handle.
 • Kildefaktorer: Hvordan en påvirkers sosiale tiltrekningskraft virker inn på budskapers effektivitet, hvordan kommunikatorkarakteristikker anvendes og hvordan man bruker støtteerklæringer/«endorsements» til å påvirke.
 • Tilskuerfaktorer: Hvordan, avhengig av hvem som lytter til et budskap, påvirkningseffekten kan være ulik, avhengig av variabler som kognisjonsbehov, egenkontroll og annet. Hvordan man kan forestille seg interessentgruppepublikum og finne frem til måter å engasjere det på.
 • Budskapsfaktorer: Å velge innhold i et påvirkningsbudskap, spesielt med henblikk på bruk av språk i påvirkning, og betydningen av rekkefølge «order effects»), for å gjøre argumenter mest mulig overbevisende.
 • Mellommenneskelig overtalelse: Drøfting av et sett teknikker som blir brukt i tosidige møter/møter mellom to parter («dyadic encounters») for å påvirke bedre og oppnå innflytelse – også i kampanjestrategier.
 • Ikke-verbal påvirkning: Hvordan kroppsspråk, visuelle effekter, musikk, arkitektur og andre teknikker blir brukt til å øve innflytelse på publikum i politikk.
 • Politisk historiefortelling/«storytelling»: Essensen av forskning innen storytelling og om rollen til og oppbygningen av store fortellinger/«grand narratives», og storytelling for å motivere tilhengere.
 • Politiske og sosiale kampanjer: Anvendelse av teoretisk innsikt i kampanjestrategier, teknikker, som å definere dagsorden i politisk kommunikasjon.
 • Påvirkning i sosiale bevegelser/organisasjoner: Sosiale bevegelser/organisasjoner og deres instrumentelle rolle i å endre politiske og sosiale agendaer og om hvordan sosial aktivisme kan ledes og hvordan sosiale konflikter kan løses gjennom dialog og påvirkning.

 

Praktisk informasjon

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Timeplan

Bergen: vår 2019

 

Når kan jeg søke?