-
Kurs bachelornivå

Samfunnsøkonomi

Få kunnskaper og ferdigheter som gjør deg i stand til å forstå hvordan økonomien påvirkes av endringer i nasjonale og internasjonale forhold, slik som konjunkturendringer og endringer i den økonomiske politikken.

HVORFOR SAMFUNNSØKONOMI?

Samfunnsøkonomi dreier seg om hvordan begrensede ressurser skal benyttes for å tilfredsstille våre materielle behov. Noe grovkalibret skilles samfunnsøkonomifaget i to hovedblokker; mikroøkonomi og makroøkonomi. Mikroøkonomi fokuserer på enkeltindividers og bedrifters atferd, prisdannelsen i ulike typer markeder, hva som er en effektiv ressursbruk med mer. Makroøkonomi på sin side retter fokus mot samlestørrelser i det økonomiske liv og sammenhenger mellom disse størrelsene. Faget dreier seg blant annet om samlet verdiskaping i et land, konjunkturbevegelser, arbeidsledighet, generell prisstigning og underskudd eller overskudd i utenriksøkonomien og ikke minst hvordan man gjennom økonomisk politikk kan påvirke den makroøkonomiske utvikling.

EMNEOVERSIKT

  • Markeder og prisdannelse på kort og lang sikt
  • Effektivitet
  • Markedsmakt
  • Nasjonalregnskap og økonomisk indikatorer
  • Arbeidsmarked og strukturell ledighet
  • Penger, kreditt og valuta
  • Konjunkturer
  • Finanspolitikk
  • Pengepolitikk
  • Nasjoners velstand

Praktisk informasjon

Timeplan