Kurs bachelornivå

Samfunnsøkonomi

Få kunnskaper og ferdigheter som gjør deg i stand til å forstå hvordan økonomien påvirkes av endringer i nasjonale og internasjonale forhold, slik som konjunkturendringer og endringer i den økonomiske politikken.

HVORFOR SAMFUNNSØKONOMI?

Samfunnsøkonomi dreier seg om hvordan begrensede ressurser skal benyttes for å tilfredsstille våre materielle behov. Noe grovkalibret skilles samfunnsøkonomifaget i to hovedblokker; mikroøkonomi og makroøkonomi. Mikroøkonomi fokuserer på enkeltindividers og bedrifters atferd, prisdannelsen i ulike typer markeder, hva som er en effektiv ressursbruk med mer. Makroøkonomi på sin side retter fokus mot samlestørrelser i det økonomiske liv og sammenhenger mellom disse størrelsene. Faget dreier seg blant annet om samlet verdiskaping i et land, konjunkturbevegelser, arbeidsledighet, generell prisstigning og underskudd eller overskudd i utenriksøkonomien og ikke minst hvordan man gjennom økonomisk politikk kan påvirke den makroøkonomiske utvikling.

EMNEOVERSIKT

  • Markeder og prisdannelse på kort og lang sikt
  • Effektivitet
  • Markedsmakt
  • Nasjonalregnskap og økonomisk indikatorer
  • Arbeidsmarked og strukturell ledighet
  • Penger, kreditt og valuta
  • Konjunkturer
  • Finanspolitikk
  • Pengepolitikk
  • Nasjoners velstand

Praktisk informasjon

Hvordan gjennomføres kurs til våren?

Vårens kurs og programmer gjennomføres som en kombinasjon av digital undervisning og fysiske samlinger, og gjennomføringene tilpasses hele tiden gjeldende smittevernsanbefalinger fra myndighetene.

Timeplan

Nettstudier: høst 2020
Studiestart mandag 17.august, samtidig som It's Learning åpner.

Bergen: høst 2020
Stavanger: høst 2020