Kurs bachelornivå

Senterledelse

Senterledelse er et praktisk kurs, som omhandler viktige sosiale trender og endringer i regionale og nasjonale senterstrukturer. Hva må til for å skape et attraktivt handlested i de omgivelser vi nå opererer i, og i 10 år fremover?

Hvorfor senterledelse?

Det moderne kjøpesenter er i dag ikke bare et handlested for varer og tjenester, men i økende grad en sosial møteplass og arena for opplevelser. Som senterleder må du ikke bare kunne lage strategiplaner, men også fylle rollen som teatersjef og rådgiver for bydelsledere og kommuneplanleggere.

Senterledelse er et unikt fagområde som skiller seg sterkt ut fra ledelse av et tradisjonelt butikkutsalg, hvor markedsstrategien stort sett gjelder valg av lokalisering, sortiment og profil for å tilfredsstille et gitt markedssegment. Med dette kurset gjør du deg i stand til å mestre oppgavene som senterleder når det gjelder planlegging og gjennomføring av markedsanalyse, analyse av handlevaner, økonomistyring og rapportering, samt nytte dette som grunnlag for utforming av senteres markedsplan.


Emneoversikt

Omgivelser i endring

 • Sosiale trender og endringer i handlevaner. Livsfaser og forbrukergrupper. Om utviklingen av en identitetsindustri: Servicebegreper knyttet til individuell og kollektiv identitet.
 • Strukturelle endringer i handels- og servicenæringer. Fremtidens butikker og kjøpesentre. Endringer i byens funksjoner. Konsekvenser for lokalisering og konfigurering av kjøpesentre.
 • Miljøbevegelser og politisk styring av senterutvikling.
 • Shopping som kultur- og identitetsutvikling. Fra kjøpesentre til servicesentre.
 • Handel og kjøpesentervirksomhet som ledd i nærings- og stedsutvikling.
 • Sentrumsledelse. Byer må organisere handelen og bl.a markedsføre seg med tanke på å konkurrere mer effektivt mot de større utenforliggende sentre.

Det strategiske grunnlag for verdiskaping

 • Kjøpesentre som handlesteder - hovedtyper og interessenter.
 • By og tettsted som handelssted.
 • Tradisjonell markedsføring og eiendomsforvaltning knyttet til sentre.
 • Sentrumsledelse: Felles markedsføring av by og tettstedshandel.
 • Tjeneste- og opplevelsesmarkedsføring som grunnlag for verdiskaping i et senter eller andre opplevelsesvirksomheter.
 • Alternative styringsmodeller.
 • Markedsplanen som styringsverktøy for senterleder.
 • Informasjonssystemer og måling av markedsføringsresultater.

Senterledelse i praksis

 • Senterlederens oppgaver og roller
 • Senterledelse og senteradministrasjon
 • Senterkonfigurering og betydning av bransjemiks
 • Markedsanalyser og analyser av handlevaner
 • Markedsplanen. Opplegg og cases
 • Leietakerforvaltning og utvelgelse av nye butikker
 • Senterinformasjon, senterproduktivitet og økonomistyring
 • Internmarkedsføring og samarbeid i senterkonstellasjoner.
 • Senterleder som coach og tilrettelegger for innovasjon

Revitalisering av eksisterende sentre

 • Endringer i sentrenes omgivelser krever kontinuerlig vurdering av balansen mellom nyheter og standardisering av eksisterende tilbud.
 • Revitalisering av eksisterende sentre
 • Markedsforskning som grunnlag for revitalisering
 • Endring av varegruppe- og leietakermiks
 • Tematisering og intern gruppering som grunnlag for service og opplevelse
 • Senterledelse i krisetider

Praktisk informasjon

Timeplan

Bergen: høst 2019