Kurs masternivå

Jus for skoleledere

Programmet gir deg en oversikt over de mest sentrale juridiske problemstillinger du vil stå overfor i din hverdag som skoleleder. Programmet het tidligere Arbeids- og elevrett for skoleledere.

Hvorfor jus for skoleledere?

Programmet tar opp de mest sentrale juridiske problemstillingene skoler står overfor, hvor rektors styringsrett står sentralt. Skolelederen får en grundig gjennomgang i juridisk tenkning og metode, slik at de kan identifisere og finne løsninger på ulike arbeidsrettslige problemer. Programmet gjennomgår de viktigste reglene knyttet til elev-, arbeids- og tariffrett. Undervisningen tar for seg gjeldende rettspraksis, supplert med aktuelle uttalelser fra Sivilombudsmannen. Etter gjennomført program vil du kunne anvende enkle juridiske konfliktløsningsmodeller.

Programmets samlinger

  • Arbeidsrettens særpreg: Denne samlingen vil omhandle juridisk metode spesielt anvendt innenfor arbeids og elevrett og rektors styringsrett. I tillegg vil det rettslige begrepet ”best kvalifisert” ved ansettelser bli gjennomgått, samt reglene om fortrinnsrett og saksbehandlingsregler ved ansettelser i det offentlige.
  • Lojalitetsplikt og ytringsfrihet: Samlingen vil inneholde en gjennomgang av de mest aktuelle lovbestemmelsene i arbeidsmiljøloven og tariffavtaler knyttet til stillingsvern og nedbemanning. Videre saksbehandling av denne sakstypen herunder konfliktløsning. Aktuell rettspraksis og uttalelser fra Sivilombudsmannen til de samme bestemmelser vil bli gjennomgått, samt den ulovfestede regelen om lojalitetsplikt og den grunnlovfestede regelen om ytringsfrihet.
  • Tariff- og elevrett: De viktigste reglene knyttet til elevrett vil bli belyst i denne samlingen, herunder elevenes krav på et godt psykososialt miljø etter opplæringslovens bestemmelser, skolens rett til bortvisning av elever, skoleeiers erstatningsansvar for lærerne sine uaktsomme handlinger og en oversikt over tariffretten knyttet til skolesektoren. Aktuell rettspraksis og uttalelser fra Sivilombudsmannen vil bli gjennomgått.
  • Ferdighetstrening: Denne samlingen inneholder mellommenneskelig som er en utfordring for det gode arbeidsmiljøet. Dette dårlige miljøet vil kunne skade koordinasjonen og motivasjonen til de ansatte, samt en direkte årsak til at arbeidsprosesser går tapt. Ferdighetstreningen i denne modulen vil derfor fokusere på konflikthåndtering, m.a.o på hvordan konflikter oppstår og løses. Skolelederen vil derfor bli introdusert for verktøy for å håndtere konflikter konstruktivt, blant annet ved å tilnærme seg alvorlige personkonflikter formelt korrekt. Dette vil det bli trent på individuelt og i grupper.

Hvem passer programmet for?

Programmet passer for deg som ønsker å kunne anvende juridisk metode og arbeidsrettslige rettskilder i praksis slik at du kan fatte beslutninger og vedtak til det beste for skole, elevene og de ansatte.

 

Praktisk informasjon

Forelesere

Anette Grønnerød-Hemmingby

Anette Grønnerød-Hemmingby er høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI. Hun har lang erfaring fra både privat næringsliv, statlig og kommunal sektor.

Link: Les mer her

Bjørn Eriksen

Advokat Bjørn Eriksen er en av de fremste arbeidsrettsjuristene i landet. Han har arbeidet i 15 år på Handelshøyskolen BI og bygd opp faget arbeids- og elevrett for skoleledere, som inngår i mastergraden i Skoleledelse.

Anette Grønnerød-Hemmingby

Anette Grønnerød-Hemmingby er høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI. Hun har lang erfaring fra både privat næringsliv, statlig og kommunal sektor.

Link: Les mer her

Bjørn Eriksen

Advokat Bjørn Eriksen er en av de fremste arbeidsrettsjuristene i landet. Han har arbeidet i 15 år på Handelshøyskolen BI og bygd opp faget arbeids- og elevrett for skoleledere, som inngår i mastergraden i Skoleledelse.

Hvordan gjennomføres kurs til våren?

Gjennomføringen av vårens kurs og programmer tilpasses hele tiden gjeldende smittevernanbefalinger fra myndighetene. Når det er nødvendig, vil undervisningsaktiviteter gjennomføres digitalt.

Timeplan

Oslo: Gjennomføring vår 2021   

1. samling: 11.-13. januar
2. samling: 15.-17. februar
3. samling: 15 . 16. mars
4. samling: 19. - 21. april

Stavanger: Gjennomføring vår 2021

1. samling: 18.-20. januar
2. samling: 22-24 . februar
3. samling: 7. - 8. april
4. samling: 26.-28. april 


NB:
Søkeweb er åpen fra 15. oktober og helt fram til studiestart.