Kurs masternivå

Ledelse av lærings- og læreplanarbeid

Dette programmet er rettet mot skoleledere. Programmet skal bidra til kompetanseutvikling i tolkning og forståelse av læreplanverket, og tilføre nødvendig kunnskap og kompetanse innen ledelse og utvikling av organisasjonen. Deltakerne får trening i å utvikle lokale skoleplaner for hvordan å planlegge, implementere og evaluere undervisningskvaliteten i læringsaktivitetene.

HVORFOR LEDELSE AV LÆRINGS- OG PLANARBEID? 

Dette programmet fokuserer på hvordan du som skoleleder skal bruke læreplanverket i ledelse av ansattes lærings- og utviklingsarbeid. Igjennom kunnskap og forståelse av sentrale begreper og prinsipper i læreplanverket får du ferdigheter i å lede kollektivt læreplanarbeid og utvikle profesjonsfellesskapet ved skolen. 

Videre tilegner du deg kompetanse i implementering av fagplanarbeidet på din skole, med fokus på forståelse av kompetansebegrepene i fagfornyelsen, samt kunnskap og ferdigheter i å lede aktiviteter relatert til lærernes arbeid med å utvikle lokale fagplaner. Du vil også få trening i å utvikle lokale skoleplaner for hvordan å planlegge, implementere og evaluere undervisningskvaliteten i læringsaktivitetene. Programmet skal føre til konkret forbedring og endring i skoleledelsens ledelse av, og skolens arbeid med lærings- og læreplanarbeid.              

Programmet er utviklet for Utdanningsdirektoratet, og er en del av videreutdanning for ledere.  

SLIK SØKER DU

Handelshøyskolen BI er valgt ut for å levere videreutdanning for ledere. Dette er et tilbud for skoleledere i grunnopplæringen og videregående.

Programmet er på masternivå og inngår i Master of Management-graden med spesialisering i utdanningsledelse.

  • Søknadsperioden starter 8.mars 2021 og søknadsfrist er 1. mai 2021.

Mer informasjon kommer.

Hvordan gjennomføres programmet?

Programmet gjennomføres over to semestre og totalt fem samlinger.

I løpet av programmet skal du evaluere egen praksis og skole og basert på dette lage en implementeringsplan med tiltak for endring og forbedring. Dette vil gi et solid grunnlag for endrings- og utviklingsarbeid på egen skole under ledelse av skolelederne.

Læringsaktivitetene underveis består av tre oppgaver som skal skrives i prosess gjennom hele programmet og skal forankres hos skoleeier. Du arbeider med oppgavene i basisgrupper i løpet av samlingene og i fasiliterte diskusjoner mellom samlingene. Basisgruppene vil fungere som lærende nettverk med kollegaveiledning. Du skal involvere skoleeier, ledergruppe og lærere for å forankre arbeidet og få maksimalt utbytte av programmet, og du mottar individuell tilbakemelding fra de faglige underveis.

PROGRAMMETS SAMLINGER

  • Læreplanforståelse og fagfornyelsen: Vi gjennomgår læreplanverket og lokale mål og visjoner for skolene og utdanningene, også sett i et historisk perspektiv. Hvilke verdigrunnlag og prinsipper vektlegges i fagfornyelsen, hvordan kan fagfornyelsen aktualiseres i læreplanarbeidet i skolene.
  • Ledelse av undervisningskvalitet i arbeid med læreplan og fagfornyelsen: Denne samlingen vil ha fokus på kunnskap om undervisningskvalitet, hvordan sikre undervisningskvalitet i implementeringen av læreplaner, og hvordan lede lærings- og læreplanarbeid effektivt?
  • Ledelse av profesjonsfelleskap: Vi gjennomgår hvordan vi kan jobbe med profesjonelle læringsfelleskap, og hvordan utnytte potensialet på best mulig måte? Vi gjennomgår læringsfellesskap i praksis og hvordan man har kollektivt ansvar for elevenes læring og læringsutbytte. Vi har også fokus på praksis og forskning for å fremme inkludering, dybdelæring og digitalisering.
  • Forbedring, utvikling og ledelse av fagfornyelsen: I denne samlingen har vi fokus på forbedringsledelse og sentrale prinsipper innen ledelsesteori og forskning relatert til endringsarbeid. Vi ser på utvikling av endringsvilje og endringskapasitet samt ledelse av forbedringsarbeid i skolen i lys av lærerplanforståelse. Vi ser også på sammenhengen mellom undervisningskvalitet og elevers sosiale og faglige læringsutbytte.
  • Ledelse av implementering av læreplanarbeid: På den siste samlingen har vi fokus på hvordan lede lærerne i endringsarbeid og implementering av fagfornyelsen for å arbeide strategisk og målrettet med lærerplanarbeid. Vi trener også på å bruke kunnskap og metoder inn mot egen virksomhet i praksis, samt lage en strategisk plan. Vi har også fokus på implementeringskvalitet i et endringsarbeid og i ny praksis.

HVEM PASSER PROGRAMMET FOR?

Programmet passer for skoleledere som har gjennomført den nasjonale rektorutdanningen, Ledelse av læring og endring 1 og 2 eller tilsvarende program på 30 studiepoeng, og som ønsker å få økt kunnskap til å implementere fagfornyelsen på egen skole.

Praktisk informasjon

Forelesere

Robin Ulriksen

Robin Ulriksen er førsteamanuensis ved Institutt for kommunikasjon og kultur. Han er kursansvarlig og foreleser på dette programmet i ledelse av lærings- og læreplanarbeid og undervisningskvalitet.

 

Thomas Nordahl

Thomas Nordahl er professor i pedagogikk ved Høgskolen i Hedmark, Professor II på BI og leder for Senter for praksisrettet utdanningsforskning. Han foreleser på dette programmet om undervisningskvalitet i implementeringen av læreplaner. 

Elisabeth Rudi Lund

Elisabet Rudi Lund er strategisk rådgiver for utdanning i Apple. Hun var med å bygge opp den digitale skolen Fernanda Nissen i Oslo, og har over ti års erfaring som skoleleder. Elisabeth har gjennomført BIs mastergrad i skoleledelse. Hun foreleser i temaet teknologi og digitalisering i læreplanarbeid.

Marte Blikstad-Balas

Marte Blikstad-Balas er professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning på Universitetet i Oslo. Hun foreleser på dette programmet om ledelse av fagfornyelsen.

Ide Katrine Birkeland

Ide Katrine Birkeland er akademisk programdirektør for utdanningsledelse ved BI, og fagansvarlig for Lærende ledelse. Hun foreleser innenfor temaene; lærende ledelse, motivasjon og kompetanseutvikling.

Anders Dysvik

Anders Dysvik er professor ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI. Han foreleser i dette programmet om forbedringsledelse.

Robin Ulriksen

Robin Ulriksen er førsteamanuensis ved Institutt for kommunikasjon og kultur. Han er kursansvarlig og foreleser på dette programmet i ledelse av lærings- og læreplanarbeid og undervisningskvalitet.

 

Marte Blikstad-Balas

Marte Blikstad-Balas er professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning på Universitetet i Oslo. Hun foreleser på dette programmet om ledelse av fagfornyelsen.

Thomas Nordahl

Thomas Nordahl er professor i pedagogikk ved Høgskolen i Hedmark, Professor II på BI og leder for Senter for praksisrettet utdanningsforskning. Han foreleser på dette programmet om undervisningskvalitet i implementeringen av læreplaner. 

Ide Katrine Birkeland

Ide Katrine Birkeland er akademisk programdirektør for utdanningsledelse ved BI, og fagansvarlig for Lærende ledelse. Hun foreleser innenfor temaene; lærende ledelse, motivasjon og kompetanseutvikling.

Elisabeth Rudi Lund

Elisabet Rudi Lund er strategisk rådgiver for utdanning i Apple. Hun var med å bygge opp den digitale skolen Fernanda Nissen i Oslo, og har over ti års erfaring som skoleleder. Elisabeth har gjennomført BIs mastergrad i skoleledelse. Hun foreleser i temaet teknologi og digitalisering i læreplanarbeid.

Anders Dysvik

Anders Dysvik er professor ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI. Han foreleser i dette programmet om forbedringsledelse.

Timeplan

Stavanger: Gjennomføring høst 2021 - vår 2022
1. samling: 25.10 - 26.10 2021
2. samling: 06.12 - 08.12 2021
3. samling: 07.02 - 08.02 2022
4. samling: 21.03 - 23.03 2022
5. samling: 09.05 - 10.05 2022

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.