Masterprogram skole

Ledelse i skolen

Lærerne blir i økende grad sett på som ledere i skolen. De leder elevene til læring, kollegaer til utvikling og eksterne aktører som foreldre og næringsliv i støtte for skolens virksomhet.

Hvorfor Ledelse i skolen?

Programmet Ledelse i skolen er et tilbud for videreutdanning for lærere. Det er Utdanningsdirektoratets ambisjon å øke ledelseskapasiteten i skolen gjennom i større grad å utvikle lærerne til ledere. Gjennom dette programmet får lærerne tilført grunnleggende kompetanse i ledelse, kunnskaper om ledelse, og ferdigheter i ledelse for å kunne fylle en slik rolle. Programtilbudet skal gi lærere bedre organisasjonsforståelse og kompetanse i samhandling og samskaping med kolleger.

Ledelsesdimensjonen vil i fremtiden bli mer framtredende i alle oppgaver lærerne utfører på skolen, både de oppgaver de tradisjonelt ivaretar som lærere, men også ved at det utformes nye roller og oppgaver hvor lærerne utøver ledelse. Programmet spenner over en lang rekke lederroller som er relevante for lærere, fra ivaretakelse av lederrollen i klasserommet til ledelse av kollegaer i felles kollegiale anstrengelser for å lage en bedre skole. Programmet gir lærerne en forståelse av de endringene og utfordringene overgangen til det digitale informasjonssamfunnet innebærer, samt innføring i hvordan digitale verktøy benyttes i skolen og samfunnet for øvrig. Temaene i programmet spenner følgelig fra klasseledelse til teamledelse og prosjektledelse til mer tradisjonelle mellomledelsestemaer relevante for utøvelse av ledelse på for eksempel inspektørnivå.

Som en del av programmet gjennomføres det ferdighetstrening for studentene. Dette vil være en kombinasjon av forelesning, øvelser og tilbakemeldinger. Hensikten er å øve studentene til å benytte seg av relevant teori i praksis. I ferdighetstreningen vil det bli arbeidet med studentenes egne personlighetsprofiler for å vurdere hvordan de selv bruker egne ressurser og psykologiske prosesser.

INFORMASJON FRA UTDANNINGSDIREKTORATET

Gjennom strategien «Kompetanse for kvalitet» får lærere tilbud om videreutdanning i ulike fag frem mot 2025. Videreutdanning for lærere skal bidra til god faglig og pedagogisk kvalitet i grunnopplæringen for å styrke elevenes læring og ruste dem godt for livslang læring, fremtidig arbeidsliv og aktiv deltakelse i samfunnet.

Det er anledning til å søke om vikar- eller stipendordning både for å delta på KFK-studietilbud som er presentert lenger ned på denne siden (se liste over studietilbud), og for å delta på institusjonens «andre studietilbud/ regionale tilbud». For KFK-tilbudene holder det i første omgang å sende søknad om studieplass og deltakelse i stipend- eller vikarordningen på http://udir.no/videreutdanning. For andre studietilbud/regionale tilbud må du både søke om studieplass direkte til institusjonen og om deltakelse i vikar- eller stipendordningen på http://udir.no/videreutdanning.

Studieåret 2017/2018 har Handelshøyskolen BI tilbud om videreutdanning i programmet Ledelse i skolen innenfor strategien.

Emneoversikt

  • Hva skaper gode læringsresultater
  • Klasseledelse
  • Ledelse og skoleeffektivitet
  • Det digitale informasjonssamfunnet
  • Team og teamledelse
  • Kommunikasjon
  • Endringsledelse
  • Kapasitet for endring
  • Prosjektledelse
  • Personlighet og typologi


Hvem passer programmet for?

Målgruppen er lærere med erfaring og lærere som har lederoppgaver som teamledere eller lignende, som ønsker å kvalifisere seg for dette ansvaret, eller på sikt som skoleleder.

Foreleser

Johan From

From er professor ved institutt for kommunikasjon og kultur.

Kontakt oss

For mer informasjon eller veiledning, ta gjerne kontakt med oss. 

Inger Eggebø 
Tlf: 464 10 149 
E-post: inger.eggebo@bi.no

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Programmet gjennomføres for siste gang skoleåret 2017/2018.

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2017/vår 2018

1. samling: 12.09 - 13.09
2. samling: 09.10 - 10.10
3. samling: 12.11 - 15.11 Gjennomføres i Leeds
4. samling: 29.01 – 30.01
5. samling: 06.03 – 07.03
6. samling: 16.04 – 17. 04

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.

Gjennomføring

Ledelse i skolen tilbys ved BI - campus Oslo.
Programmet går over to semestre og består av seks samlinger (to dager pr samling). En av samlingene foregår i Leeds.
Programmet legger vekt på bruk av pedagogiske verktøy og Blended learning i skolen.

Eksamensform

Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave, 18 studiepoeng, og hjemmeeksamen, 12 studiepoeng.

Opptakskrav

Se opptakskrav for dette programmet.

Slik søker du

Søknader sendes via Utdanningsdirektoratets hjemmeside innen 1. mars.

Søkere som får tildelt plass via Udir, vil bli kontaktet av BI når vi har mottatt søkeroversikt fra Udir. Dette skjer i juni måned. Søkere vil da få tilsendt en link fra BI med tilgang til søknadsskjema og informasjon av videre søknadsprosess.

Språk

Undervisning og eksamener gjennomføres på norsk. På utenlandssamlingen vil de fleste forelesningene foregå på engelsk. Mengden av engelsk litteratur vil variere fra program til program.

Kostnader utover studieavgiften

Studieavgiften er dekket av Utdanningsdirektoratet. Lunsj er inkludert under samlinger som foregår ved BIs studiesteder. 

Utgifter som kommer i tillegg er pensum, reise og opphold. Pensumlitteratur ligger mellom kr. 3 000 og 6 000 kroner. Deltakerne må selv dekke kostnader til reise og opphold. På programmer som har samling i utlandet, eller utenfor studiestedet, påløper reise- og oppholdskostnader i tillegg.