Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager

Forelesere

 

Johan From, professor

Johan From er professor ved Handelshøyskolen BI, Institutt for kommunikasjon, kultur og språk, i Oslo. Han er også programdirektør for alle programmer innenfor skole og barnehage på BI. De siste årene har han bygget opp omfattende utdanningsprogrammer knyttet til skoleledelse og skoleeffektivitet. Programmene legger særlig sterk vekt på betydningen av styring, ledelse, organisering og skolens og barnehagenes innhold for å øke elevenes læringsutbytte. Johan From har hatt posisjoner som instituttsjef for Institutt for offentlige styringsformer, Dean for offentlig sektor programmer og gaveprofessorat fra Telenor innenfor temaet teknologi, kultur og innovasjon.

 

Thomas Nordahl, professor

Thomas Nordahl er professor i pedagogikk, leder ved Senter for praksisrett utdanningsforskning ved Høgskolen i Hedmark og professor II ved BI. Han har arbeidet som lærer og i mange år som forsker ved NOVA. Thomas Nordahl har skrevet flere bøker og en rekke artikler om ulike pedagogiske emner og er en mye brukt foredragsholder.

 

Lars Asle Einarsen, spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi

Lars Asle Einarsen er spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi og partner i Lead. Einarsen har embetseksamen i psykologi ved Universitetet i Bergen. Einarsen har bred erfaring innen området organisasjons- og lederutvikling, spesielt psykososialt arbeidsmiljø og håndtering av mobbing og konflikter, i både nasjonale og internasjonale selskaper. På BI har han ansvaret for ferdighetstreningen i alle skoleprogrammene. Einarsen har undervist ved blant annet Universitet i Bergen, NTNU og Handelshøyskolen BI. 

 

Tom Colbjørnsen, professor

Tom Colbjørnsen var rektor ved Handelshøyskolen BI i perioden 2006 - 2014. Fram til 2006 var han professor i organisasjon og ledelse ved Norges Handelshøyskole (NHH). Colbjørnsen er utdannet siviløkonom og sosiolog, og tok i 1984 Dr. Philos.-graden på et arbeid om ulikhet i arbeidsmarkedet. Colbjørnsen har lang erfaring både som forsker, foredragsholder og bedriftsrådgiver, og har også ledet og deltatt i flere regjeringsoppnevnte utvalg, blant annet det såkalte “Arbeidslivsutvalget” som var med å berede grunnen for den nylig gjennomførte revisjonen av Arbeidsmiljøloven. I skoleprogrammene underviser han i endringsledelse.

 

Ide Katrine Birkeland, Associate Professor

Birkeland har en PhD i Organizational Psychology and Leadership fra Handelshøyskolen BI i 2014. Hun jobber nå med forskning i skoleledelse på institutt for kommunikasjon og kultur. Hun har ansvaret for Lærende ledelse (OTL) som er et samarbeidsprosjekt med Professor Viviane Robinson på University of Auckland. Hun underviser i organisasjonslæring og lidenskap i arbeid.

 

Knut Roald, dosent

Knut Roald er dosent ved Høgskolen i Sogn og Fjordane med ledelse, kvalitetsarbeid og organisasjonslæring som forskningsområde. Han har bakgrunn som rektor, kommunalsjef og leder av industrivirksomheter. Roald er knyttet til masterprogram i utdanningsledelse og har faglig ansvar for studietilbud innenfor den nasjonale rektorutdanningen ved Høgskolen i Sogn og Fjordane.

 

Hans Bonesrønning, professor

Professor ved Institutt for samfunnsøkonomi ved NTNU i Trondheim og Professor 2 på BI. Han forsker på økonomi og utdanning. Han har (med medforfattere) skrevet en rekke rapporter for Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet. Han har vært medredaktør i Economics of Education Review og nasjonal leder av EU-prosjektet Economics of Education and Eduacation Policy in Europe. Fra 2016 deltar han i et fireårig prosjekt finansiert av Forskningsrådet for å evaluere effekten av lærerassistenter i matematikk i norsk grunnskole. Han har vært leder ved Institutt for samfunnsøkonomi ved NTNU, og fungerte som direktør for Senter for økonomisk forskning ved NTNU.

 

Bjørn Eriksen, advokat og førsteamanuensis

Bjørn Eriksen har mangeårig erfaring som advokat og en doktorgrad i arbeidsrett fra Handelshøyskolen i København. Han er i dag førsteamanuensis ved Høgskole i Sør-Øst Norge. Han var i perioden 1994 – 2014 ansatt ved Handelshøyskolen BI hvor han blant annet var fagansvarlig for arbeids- og elevrett i masterprogrammet for skoleledere. Eriksen er ekspert på arbeidsrett og har undervist et stort antall skoleledere om arbeidsrettslige spilleregler for ansettelser, fortrinnsrett, stillingsvern, nedbemanning eller overtallighet blant lærere. Eriksen har blant annet utgitt boken Rektors styringsrett som avdekker betydelige sprik mellom liv (praksis) og lære (arbeidsrettslige regler) når rektorer skal ansette nye lærere og utøve sin styringsrett og styringsplikt.

 

Lars Qvortrup, professor

Lars Qvortrup er professor ved DPU, Aarhus Universitet og leder av Nationalt Center for Skoleforskning. Han er dessuten leder av Program for Læringsledelse, som omfatter 240 skoler i 13 kommuner og støttes av A.P. Møller Fonden. Qvortrup var medlem av det norske ekspertutvalget for lærerrollen i 2015–2016. Han har skrevet en lang rekke bøker og artikler. .

 

Anders Dysvik, professor

Anders Dysvik har en lengre bakgrunn fra Forsvaret før han i 2010 tok sin doktorgrad ved Handelshøyskolen BI. Han involvert i forsknings- og samarbeidsprosjekter med en rekke norske og internasjonale organisasjoner, og holder foredrag for utøvere på ulike HRM-problemstillinger. Han har publisert i en rekke tidskrifter som Academy of Management Journal, The Leadership Quarterly, Journal of Vocational Behavior og Human Resource Management.