-
Kurs masternivå

Anvendt økonomi for ledere: Bedrift og marked

I dette programmet utvikler du ny forståelse for markedsøkonomiers funksjon og bedrifters regnskap og investeringer. Programmets pedagogiske opplegg gjør at du utnytter dine erfaringer og føler mestring.

HVORFOR ANVENDT ØKONOMI FOR LEDERE: Bedrift og marked?

Hva er riktig pris? Hvordan diskutere økonomiske problemstillinger du daglig opplever? Hvilke forhold i bedriften er avgjørende når gode beslutninger skal tas? Hvilken betydning har markedssituasjonen for bedriften? Hvordan vurdere bedriftens lønnsomhet? Hvorfor bør markeder reguleres?  

Dette er eksempler på problemstillinger som drøftes i programmet. Du lærer om hvordan du kan bruke økonomisk teori og data til å løse praktiske problemstillinger i egen organisasjon. Du utvikler også dine økonomiske kommunikasjonsevner slik at du får større gjennomslagskraft i egen stilling.

Programmet er ett av to under tittelen «Anvendt økonomi for ledere». Programmene kan gjennomføres uavhengig av hverandre. Globale perspektiver tilbys på høsten, mens Bedrift og marked tilbys på våren.


HVEM PASSER PROGRAMMET FOR?

Programmet passer både for deg som ønsker en innføring, og for deg som ønsker å friske opp kunnskaper innen økonomi.

Hvorfor Anvendt økonomi

"Grunnleggende forståelse for økonomi, marked og regnskap mener jeg er en forutsetning for å kunne tre inn i en lederrolle, og det var derfor naturlig for meg å tilegne meg denne kunnskapen som et ledd i min ledelsesgrad. Faget har gitt meg en større faglig tyngde til å ta gode økonomiske valg i nåværende stilling, og vil også klart kunne være et fortrinn i eventuelle fremtidige stillinger."

Lene Yvonne Kvilhaug

Juridisk rådgiver Karmøy kommune

GENERELT OM ANVENDT ØKONOMI FOR LEDERE

God kunnskap om økonomi er viktig for alle, uavhengig av fagfelt og jobb. Anvendt økonomi for ledere er utviklet for deg som ønsker mer kompetanse og tyngde innen et fagområde som berører alt en organisasjon utfører. Du får innsikt og kunnskap som gir deg større gjennomslagskraft i ditt daglige arbeid.

Vi har plukket ut nyttige, anvendbare kunnskaper innen fagfeltene samfunnsøkonomi, bedriftsøkonomi og økonomisk historie. Disse presenteres i et pedagogisk opplegg som gjør at du utnytter dine erfaringer, opplever et god læringsmiljø og føler mestring.

PROGRAMMETS SAMLINGER

I programmet kombineres samlinger med arbeid via digitale flater. Det er til sammen fire samlinger som alle går over 4 dager. Ut over dette vil undervisningen foregå via læringsplattform og videokonferanser.

Fleksibelt undervisningsopplegg 

Oppgavene som deltakerne blir vurdert på etter endt program, utvikles fra start via innleveringer og tilbakemeldinger. Arbeidene kan forbedres så lenge programmet pågår. Alle oppgaver og tidspunkt for innlevering og tilbakemelding blir oppgitt ved programmets start slik at semesteret kan planlegges. Dermed får du kontinuitet i læringsprosessen og unngår stort arbeidspress før eksamen. Hensikten er at dette skal gjøre programmet fleksibelt, tilrettelagt og brukervennlig.

Video blir også benyttet ved introduksjon av nytt tema og i veiledningen. Vårt opplegg gjør at du ved programstart får oversikt over den totale arbeidsmengden og kan planlegge ditt studieår.

Praktisk informasjon

Forelesere

Anders Tveit er førstelektor ved Institutt for samfunnsøkonomi. Som tidligere pedagogisk leder på BI var han involvert i oppstarten av skolens kompetansesenter LearningLab, og som forsker har han blant annet fokusert på gamification og bruk av rollespill i undervisningen. Han har også bred erfaring som pedagogisk veileder av faglig ansatte.

Riana Steen er førsteamanuensis ved Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi. Hun har i tillegg en Professor II-stilling innen samfunnssikkerhet ved UiS. Riana er utdannet siviløkonom og har doktorgrad i risikostyring og samfunnssikkerhet. Hennes forskningsområder er innen risikostyring, resilience og virksomhetsstyring.

"Kurset har gitt meg en bredere kunnskap innen bedriftsøkonomisk analyse. Samtidig som jeg også har fått et bedre innblikk i hvordan markedssituasjonen kan påvirke ulike parter i et samfunn. Kurset har vært svært nyttig og lærerikt for meg som trengte å friske opp kunnskapen innen bedriftsøkonomi."

Kajana Jeya

Controller hos Elden Advokatfirma AS

Utsagn fra tidligere studenter

"Dette har vært et lærerikt og omfattende program. Undervisningen har vært variert og spennende. Selv om de forskjellige fagene vi har hatt er ulike så går de delvis over i hverandre. Jo lenger vi kom i programmet, jo morsommere ble det å se at jeg klarte å se sammenhenger jeg ikke før har tenkt over."

"I jobbsammenheng er det spesielt to nyttige ting som har slått meg: For det første gir det litt mer forståelse i møte med både økonomiavdelingen og konsulentselskaper, når du skjønner bakgrunnen for beregninger og budsjettoppsett på en mer utdypende måte enn før. Jeg har opparbeidet meg kompetanse til å stille vettuge spørsmål når jeg ikke skjønner, og be om utdypninger når det trengs. For det andre er det nyttig å kunne litt av det økonomiske «stammespråket»."

"Jeg føler jeg sitter igjen med en meget bred faglig grunnmur som jeg tidligere ikke bare hadde hull i, men som jeg i enkelte tilfeller ikke engang visste eksisterte."

"Anvendt økonomi og ledelse har vært utviklende for meg som person og som arbeidstaker. Jeg kan nå med større faglig trygghet ta beslutninger i arbeidslivet og diskutere økonomiske problemstillinger på en helt annen måte enn før. Programmet gir et godt «totalbilde» av økonomien."

"Jeg ser på dette kurset som en helhetlig utdanning."

"Jeg har i flere år hatt en lederstilling med økonomiansvar. Jeg har likevel følt behov for en dypere økonomiforståelse og valgte derfor dette programmet. Konklusjonen etter gjennomført er at det har vært veldig spennende og jeg har lært enormt mye."

"Jeg har jobbet med bedriftsøkonomi i flere år, men har savnet en dypere forståelse av hvilken økonomiske mekanismer som påvirker de interne beslutninger, samt å være mer i forkant av endringer for å kunne anbefale bedre beslutninger. Mitt mål med programmet har vært å øke denne kompetansen. Studiet har vært lærerikt, og gitt meg en høyere anvendbar kompetanse innenfor fagområdene samt gjort meg i bedre stand til å kommunisere økonomiske begreper."

Timeplan

Oslo: Gjennomføring vår 2023
1. samling: 01.02
2. samling: 08.03
3. samling: 29.03
4. samling: 26.04

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.