Executive Master of Management

Bedrifts­økonomisk analyse med beslutnings­verktøy

Lønnsomme og strategiske beslutninger er en konsekvens av godt utredningsarbeid. Dette masterprogrammet gir deg verktøy og metoder for å fatte bedre og raskere beslutninger.

Hvorfor Bedriftsøkonomisk analyse?

Det er tall som teller! Det finnes mange metoder for å nå en målsetting, og du som leder må ha evnen til å måle og tallfeste resultatene. I dette programmet gir vi viktig innsikt i hvordan man utarbeider de gode økonomiske analysene, og hvordan man ser sammenhengen mellom strategi, finans og regnskap.

Programmet har et sterkt beslutningsfokus og omhandler de verktøy og metoder som en rådgiver eller en beslutningstaker bør ha kunnskap om for å kunne bidra til bedre og raskere beslutninger i lys av målsettingene. Gjennom analysene får du innsikt i hva som veier tyngst når beslutningene skal fattes, og hvordan man bør skille de langsiktige fra de kortsiktige anbefalingene.

I Bedriftsøkonomisk analyse skal du samle inn relevant informasjon, analysere, drøfte og konkludere gjennom en reell beslutningssituasjon.

I programmet må deltakerne skrive en prosjektoppgave knyttet til en reell beslutningssituasjon i en virksomhet. Gjennom dette må deltakerne vise at de har forstått innholdet i programmet og at de er i stand til å benytte kunnskapen i det virkelige liv. Deltakerne må i prosjektoppgaven redegjøre om formål, problemstilling, relevant teori, innsamling av relevant beslutningsinformasjon, analyse, drøftelse og konklusjon.

Programmets samlinger

  • Intern og ekstern kostnadsanalyse: Du får en introduksjon til aktuelt begrepsapparat. Hva er alternativkost og hvordan skal denne benyttes i beslutninger? Videre ser vi på strategisk (ekstern) kostnadsanalyse hvor hovedpoenget er å synliggjøre betydningen av å optimalisere resultateffektiviteten (kvalitet og produktivitet) i hele aktivitetskjeden. Vi ser også på utfordringene knyttet til bruk og bestemmelse av beslutningsrelevant kostnadsinformasjon.
  • Excel som virkemiddel i bedriftsøkonomisk analyse: Du får en introduksjon av Excel som virkemiddel til bedriftsøkonomisk analyse av ulike alternativer knyttet til strategiske beslutningssituasjoner. Grunnleggende finansielle funksjoner gjennomgås og drøftes. Vi ser også på bruk av incentiver og bonussystemer, fungerer de?
  • Excel-modellering: Du får en gjennomgang av flere utvalgte case og modellering av disse. Alle cases har et fler-periodisk perspektiv hvor investeringsteori er sentralt. Bruk av lineær programmering som metode ved optimalisering av problemstillinger under kapasitetsbegrensninger gjennomgås.
  • Metoder til bruk ved strategiske og flerperiodiske beslutninger, og kontinuerlig forbedring med utgangspunkt i Lean: Du lærer om metoder til bruk ved strategiske og fler-periodiske beslutninger. Særlig vektlegges hvordan den tradisjonelle nåverdimetoden i praksis kan utvides til å inkludere verdien av fleksibilitet, det være seg utsettelses-, reverserings- eller utvidelsesfleksibilitet. Videre ser vi på kontinuerlig forbedring med utgangspunkt i Lean.
  • Bayesiansk oppdatering versus hypotesetesting og maximum likelihood-estimering: Du vil få en forståelse for prinsipielle forskjeller mellom hypotesetesting, bayesiansk statistikk og maximumlikelihood-estimering, og de grunnleggende trekkene ved bayasiansk oppdatering og forstå overgangen fra diskret til kontinuerlig analyse.
  • Balansert målstyring: Du vil få innsikt i hvordan balansert målstyring bygges opp i kommersielle virksomheter og i offentlige eller ikke-kommersielle organisasjoner, samt en forståelse for balansert målstyringsarbeid i praksis, herunder faser i implementeringsprosessen, problemer med arbeidet og erfaringer som kan høstes.

 

Praktisk informasjon

Forelesere

Espen Skaldehaug er utdannet sivilingeniør fra Linköpings Universitet, og har blant annet forsket på beslutningsrelevante kostnader.

Pål Berthling-Hansen forsker blant annet på ABC-analyser og kostnadsreduksjonsstrategier, og har en doktorgrad fra Southampton University Management School.

Ingunn Myrtveit er insituttleder og professor ved institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi.

KONTAKT OSS

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Administrativt ansvarlig

På våre masterprogrammer har du en fast kontaktperson som følger deg opp fra søknad til eksamen.

NYTTIGE LENKER

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2019/vår 2020

1. samling: 18.09 - 20.09
2. samling: 06.11 - 08.11
3. samling: 04.12 - 06.12
4. samling: 15.01 - 17.01
5. samling: 12.02 - 14.02
6. samling: 15.04 - 17.04

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.

NB: Det åpnes for å søke på dette programmet ca. 1. mars 2019.

Søk nå