Masterprogram

Intern revisjon; Governance - Risikostyring - Intern styring og kontroll

Dette masterprogrammet gir deg inngående forståelse for hvordan god intern kontroll kan bidra til at virksomhetens når sine mål på en kostnadseffektiv måte.

HVORFOR INTERN REVISJON?

Risikostyring handler ikke bare om å identifisere uønskede hendelser, men like mye om å forstå målene i virksomheten og hvordan man kan nå disse på en kostnadseffektiv måte. For deg som har ansvaret for intern revisjon, vil det være vesentlig å utvikle kompetanse om hvordan aktiv risikostyring og god internkontroll bidrar til effektiv eierstyring, samt hvordan man forbedrer samspillet mellom styrets og ledelsens arbeid og ansvar.

I Intern revisjon lærer du å forebygge og håndtere risiko, og å anvende intern styring som et verktøy for å nå organisasjonens mål på en sikker måte.

Programmets samlinger

  • Eierstyring (Governance) – forståelse for virksomhetens mål og strategier: Med utgangspunkt i virksomhetenes mål og strategi, risiko, styringsmessige og ledelsesmessige utfordringer, får du innsikt i hvordan virksomheter/organisasjoner arbeider for å sikre at fastsatte formål og mål nås. Virksomhetens arbeid med dette gir svar på om den etablerte forvaltning og drift er tilfredsstillende, om den etablerte styring og kontroll i virksomheten er hensiktsmessig og tilstrekkelig, og om eierstyringen (corporate governance) er effektiv.
  • Kvalitetssikring, standarder og kontrollkonsepter: Du får en fordypning i eksisterende rammeverk for risikostyring / intern kontroll, herunder anvendelse av modeller for egenevaluering og kvalitetssikring. Betydningen av informasjonsteknologi og dens strategi og sikkerhet integreres.
  • Intern styring og kontroll: Du får en dypere forståelse av de sentrale elementene i utvikling av integrerte rammeverk for kvalitetsutvikling og god styring og kontroll generelt. Dette gjelder om arbeidet skal gjøres som et rent prosjekt for prosessutvikling og kvalitetssikring eller som ledd i en intern revisjon. Informasjonsteknologiske aspekter integreres.
  • Intern revisjon - Et globalt perspektiv: Vi er på studieopphold i Sveits. Du får et internasjonalt perspektiv på intern revisjon og corporate governance og hvordan dette praktiseres i ulike miljøer. Foreleserne er fra Universität St.Gallen og fra internasjonalt orienterte sveitsiske bedrifter, offentlig forvaltning og organisasjoner.
  • Interne revisjoner - teori, metoder, standarder og praksis: Du får oversikt og kunnskap i ulike former og formål for revisjon og samordning mellom disse. Du får også innsikt i de ulike revisjonsformene for å kunne anvende disse enkeltvis eller som en kombinasjon ut fra virksomhetens behov.
Foreleser

Flemming Ruud

Ruud har en doktorgrad fra University of Utah, og er statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole. Han har tidligere vært professor ved University Zürich.

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Slik lykkes du som deltidsstudent

Det er krevende å kombinere familie, jobb og studier. Derfor vil gode studievaner gjøre tilværelsen som deltidsstudent enklere. Her er noen tips!

Finansiering av deltidsstudier

Deltidsstudenter som har minst 50% studiebelastning (dvs. minst 15 studiepoeng per semester) er berettiget til å søke lån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning. Les mer

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Oslo: 04. september 2018

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2018/vår 2019

1. samling: 04.09 - 07.09
2. samling: 16.10 - 19.10
3. samling: 08.01 - 11.01
4. samling: 25.02 - 01.03 * Gjennomføres i St. Gallen, Sveits
5. samling: 09.04 - 12.04

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.

Opptakskrav

Se opptakskrav for dette programmet.

Gjennomføring

Masterprogrammet foreleses over 5-6 samlinger, og undervisningen foregår på dagtid.

Eksamensform

Studentene evalueres gjennom en prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren og en individuell 72 timers hjemmeeksamen som teller 40%. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Alle eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Administrativt ansvarlig

På våre masterprogrammer har du en fast kontaktperson som følger deg opp fra søknad til eksamen.

Annen relevant informasjons

Søk nå