Masterprogram

Makroøkonomi og finansielle markeder

I dette masterprogrammet får du større innsikt i den globale økonomien gjennom temaer som sentralbankers pengepolitikk, finanskriser og deres realøkonomiske virkninger, rentekurver og internasjonale kapitalbevegelser.

HVORFOR MAKROØKONOMI OG FINANSIELLE MARKEDER?

De senere års turbulens i den globale økonomien har demonstrert hvor lunefull og nådeløs den kan være. Programmet henvender seg til beslutningstakere som ikke er økonomiske spesialister, men har behov for større innsikt i finansielle og makroøkonomiske problemstillinger i sitt arbeid.

I Makroøkonomi og finansielle markeder får du større innsikt i den globale økonomien gjennom temaer som sentralbankers pengepolitikk, finanskriser og deres realøkonomiske virkninger, nye kapitalkrav til banker, valutakurs- dannelse, rentekurver og internasjonale kapitalbevegelser, finansieringen av pensjoner og langsiktig økonomisk utvikling i rike land og framvoksende økonomier.

I tillegg til BIs egne solide krefter innen fagområdet, vil du møte gjesteforelesere fra finansmarkedene og offentlig institusjoner som Norges Bank og Finansdepartementet. Underveis vil du også delta i en rekke eksperimenter i finans og makroøkonomi, for eksempel aktivaprisbobler og spillsituasjoner med makroøkonomisk koordineringssvikt.

Programmets samlinger

  • Konjunkturbevegelser og pengepolitikk: Sentralt i denne samlingen er finansmarkeders funksjonsmåte med vekt på markeder for offentlig gjeld, porteføljeinvesteringer, og offentlig reguleringer og finanstilsyn. Vi gjennomgår også valutakurs- og rentedannelsen i valuta- og pengemarkedene, herunder yield-kurven og kortsiktige bevegelser av finanskapital over landegrensene.
  • Globale finansielle markeder: I denne samlingen rettes fokus mot store banker og finansinstitusjoner som spilte en nøkkelrolle før og under den siste internasjonale finanskrisen. Stikkord er her kapitalkrav og andre finansreguleringer for å begrense institusjonenes risikotaking, og håndteringen av «too-big-to- fail»- problemet.
  • Økonomisk vekst og utvikling: Internasjonalt har det vært rask vekst i gruppen av store private og statlige fond som investerer langsiktig og forvalter globale porteføljer av verdipapirer, herunder også lite likvide aktiva som fast eiendom, infrastruktur og private equity. Et eksempel er Statens pensjonsfond utland, som nå er verdens største statlige fond. Vi vil se nærmere på hvordan slike fond legger opp sine investerings- og ledelsesstrategier for å oppnå høy forventet avkastning med en kontrollert risikotaking.
  • Banker og finansiell stabilitet: Etter at inflasjonsstyring ble vanlig i sentralbankene, har vi sett en rivende utvikling i hvordan de agerer for å nå mål om prisstabilitet, konjunkturstabilitet og finansiell stabilitet. Både Norges Bank og mange andre sentralbanker har nå fått ansvaret for makroovervåking og gir regjeringen råd om motsykliske kapitalbuffere for å begrense finansiell ustabilitet. Vi drøfter også drøfte såkalte «boom-bust sykluser» som har ført til store og uheldige konjunktursvingninger både i utviklingsland og utviklede land.
  • Økonomisk politikk: Både i OECD-landene og i utviklingsland vil befolkningen eldes i vårt århundre, og sette offentlige pensjons- og trygdeordninger under press. Mest utsatt er land hvor staten har stor gjeld og hvor det er bygget opp velferdsstater. Vi ser også nærmere på statlige fond som investerer langsiktig i andre land, slik som Statens pensjonsfond utland.
  • Aktiveprising og langsiktige porteføljeinvesteringer: De siste tiårene har den økonomiske veksttakten avtatt i Europa, Japan og USA, men tiltatt i de framvoksende økonomiene og i mange utviklingsland. Globaliseringen har ført til at mange tidligere fattige land har kommet ut av fattigdommen gjennom økonomisk vekst. Drivkreftene bak disse vekstprosessene står sentralt i denne samlingen. Nyere forskning har kastet nytt lys over de grunnleggende årsakene til de store forskjellene mellom land, og disse forskningsresultatene gir også et bedre grunnlag for å vurdere perspektivene framover.

Hvem passer programmet for?

Målgruppen er beslutningstakere i privat og offentlig sektor som ønsker en dypere forståelse for spørsmål om drivkreftene bak den makroøkonomiske utviklingen, utformingen av makroøkonomisk politikk og hvordan globale finansielle markeder fungerer.

Programmet henvender seg til beslutningstakere som ikke er økonomiske spesialister, men har behov for større innsikt i finansielle og makroøkonomiske problemstillinger i sitt arbeid.

Førsteamanuensis

Geir Bjønnes

Bjønnes har en doktorgrad fra Handelshøyskolen BI, og er tilknyttet Stockholm Institute for Financial Research. Bjønnes har medforfattet bøkene Finansiell risikostyring og Globale penger.

Professor

Erling Steigum

Steigum har en doktorgrad fra Norges Handelshøyskole, og forsker hovedsakelig på makroøkonomi. Forskningen til Steigum er publisert i blant annet Econometrica, International Economic Review og Scandinavian Journal of Economics.

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Slik lykkes du som deltidsstudent

Det er krevende å kombinere familie, jobb og studier. Derfor vil gode studievaner gjøre tilværelsen som deltidsstudent enklere. Her er noen tips!

Finansiering av deltidsstudier

Deltidsstudenter som har minst 50% studiebelastning (dvs. minst 15 studiepoeng per semester) er berettiget til å søke lån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning. Les mer

Praktisk informasjon

Opptakskrav

Se opptakskrav for dette programmet.

Gjennomføring

Masterprogrammet foreleses over 5-6 samlinger, og undervisningen foregår på dagtid. 

Eksamensform

Studentene evalueres gjennom en prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren og en prosessevaluering. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Alle eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Administrativt ansvarlig

På våre masterprogrammer har du en fast kontaktperson som følger deg opp fra søknad til eksamen.

Annen relevant informasjon

Når kan jeg søke?