Executive Master of Management

Personal- og arbeidsjus

I dette programmet får du innsikt i og forståelse for det arbeidsrettslige regelverket som gjelder i organisasjoner og virksomheter.

HVORFOR PERSONAL- OG ARBEIDSJUS?

Det stilles flere krav til deg med ansvar for ansettelser og arbeidsforhold i en bedrift. Du må kjenne det grunnleggende regelverket innenfor arbeidsretten, men også ha en forståelse av hvordan den arbeidsrettslige reguleringen påvirker samfunnet og virksomheten. På toppen av det må du kunne ta stilling til bedriftsdemokrati, styringsrett og problemstillinger knyttet til ikke-diskriminering, samt nye spørsmål i forbindelse med personvern (GDPR).

Gjennom dette programmet får du kunnskaper om reglene og rammebetingelsene som gjelder i arbeidslivet.

Deltakerne lærer om den rettslige reguleringen av arbeidsforhold, i tillegg til å kunne forstå og håndtere de juridiske problemstillingene som oppstår når organisasjoner gjennomgår omstilling, enten det skjer i Norge eller internasjonalt.

Programmets samlinger

  • Introduksjon: Samlingen skal gi en introduksjon til arbeidsretten, herunder en innføring i juridisk metode, rettskilder og tvisteløsningsorganer. Det blir gitt en grundig gjennomgang av arbeidsgivers styringsrett, herunder arbeidsgivers endringsadgang. Videre behandles arbeidsgivers omsorgsplikt og arbeidstakers lojalitetsplikt. Det blir gitt innføringer i gjeldende rettsregler som gjelder ved etablering av ansettelsesforholdet, samt i ulike måter å organisere arbeidskraft på.
  • Arbeidsgiveransvar, samarbeid og kollektive løsninger: Samlingen skal gi en innføring i arbeidsgiveransvaret og arbeidstakers erstatningsrettslige stilling. Det blir foretatt en gjennomgang av reglene om ansatterepresentasjon og bedriftsdemokrati. Videre behandles informasjon og drøfting etter lov og avtale. Det gis også en oversikt over trepartsmodellen/det norske tariffsystemet. Tariffrettslige emner blir også grundig gjennomgått.
  • Arbeidstakerbeskyttelse: Samlingen skal gi kunnskap om krav til arbeidsmiljø, herunder regler om varsling, samt regler om arbeidstid, konkurranseklausuler, permisjoner, sykefravær og sykepenger, forbud mot diskriminering samt ferie og feriepenger.
  • Omstilling og nedbemanning: Samlingen skal gi kunnskap om de alminnelige regler om endringer i og opphør av arbeidsforhold pga. arbeidstakers forhold, og om hvordan slike saker skal behandles, i virksomheten og hvis tvister oppstår og bringes inn for domstolene. Videre skal samlingen gi kunnskap om de regler som gjelder ved omstilling av virksomheter, ved rasjonalisering og nedbemanning. Samlingen gir videre kunnskap om spesielle regler og problemer som oppstår ved virksomhetsoverdragelse.
  • Tjenestemannsrett, internasjonal arbeidsrett, pensjon, personvern og GDPR: Samlingen skal gi kunnskap om ansettelsesforhold i statlig sektor. Videre behandles spesielle regler og problemer som oppstår ved internasjonalisering og virksomhet som drives i flere land. Det gis også en innføring i pensjonsordningene i norsk arbeidsliv og arbeidsgivers styringsrett i pensjonsspørsmål. EUs personvernforordning (GDPR) får store konsekvenser for de fleste organisasjoner og virksomheter i Norge. Alle virksomheter som behandler personopplysninger om egne ansatte, kunder, brukere eller andre må følge de nye reglene, og på dette kurset gis en innføring i disse.

Hvem passer programmet for?

Programmet henvender seg til ledere, personal- og organisasjonsmedarbeidere og tillitsvalgte. Her får du kunnskaper om det arbeidsrettslige regelverk og de rammebetingelser som gjelder i arbeidslivet; for ansettelser, ledelse og medbestemmelse, arbeidsvilkår og opphør av arbeidsforhold.

Praktisk informasjon

Forelesere

Gina Bråthen

Gina Bråthen er førsteamanuensis ved institutt for rettsvitenskap og styring. Hun er forfatter av fagboken "Kapitalforhøyelse i henhold til styrefullmakt", i tillegg til en rekke vitenskapelige artikler.

Jan Fougner

Jan Fougner er professor II ved institutt for rettsvitenskap og styring. Han har forfattet en rekke fagbøker og som advokat har han erfaring fra flere høyprofilerte saker. Fougner er av Finansavisen rangert som Norges fremste ekspert på granskning og regnes også som den ledende advokaten innenfor flere fagfelt, blant annet arbeidsrett, compliance og krisehåndtering. 

KONTAKT OSS

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Administrativt ansvarlig

På våre masterprogrammer har du en fast kontaktperson som følger deg opp fra søknad til eksamen.

NYTTIGE LENKER

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2018/vår 2019

1. samling: 25.09 - 28.09
2. samling: 20.11 - 23.11
3. samling: 08.01 - 11.01
4. samling: 12.02 - 15.02
5. samling: 26.03 - 29.03

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.

Når kan jeg søke?