Executive Master of Management

Personal- og arbeidsjus

I dette programmet får du innsikten og forståelsen for den arbeidsrettslige faktoren som er en viktig del av dagens arbeidsforhold.

HVORFOR PERSONAL- OG ARBEIDSJUS?

Har du ansvaret for ansettelser og arbeidsforhold i organisasjonen kreves det at du kjenner det grunnleggende regelverket innenfor arbeidsretten. Du må også ha en grunnleggende forståelse av den arbeidsrettslige reguleringens funksjon i samfunnet og for virksomheten. Bedriftsdemokrati, styringsrett og nye problemstillinger som ikke-diskriminering må tas stilling til, i tillegg til de mange forskjellige ansettelsesformene.

Programmet gir deltakerne kunnskaper om den rettslige regulering av arbeidsforhold. Deltakerne settes i stand til å forstå og håndtere juridiske problemstillinger som oppstår når virksomheter og offentlige organisasjoner gjennomgår omstillinger i Norge og internasjonalt.

Gjennom dette programmet får ledere, personal- og organisasjonsmedarbeidere og tillitsvalgte kunnskaper om det arbeidsrettslige regelverk og de rammebetingelser som gjelder i arbeidslivet.

Programmets samlinger

  • Introduksjon: Samlingen skal gi en introduksjon til arbeidsretten, herunder gi en innføring i juridisk metode, rettskilder og tvisteløsningsorganer. Det blir gitt en grundig gjennomgang av arbeidsgivers styringsrett, herunder arbeidsgivers endringsadgang. Videre behandles arbeidsgivers omsorgsplikt og arbeidstakers lojalitetsplikt. Det blir gitt en innføring i rettsregler som gjelder ved etablering av ansettelsesforholdet, samt en innføring i ulike måter å organisere arbeidskraft på.
  • Arbeidsgiveransvar. Samarbeid og kollektive løsninger: Samlingen skal gi en innføring i arbeidsgiveransvaret og arbeidstakers erstatningsrettslige stilling. Det blir foretatt en gjennomgang av reglene om ansatterepresentasjon og bedriftsdemokrati. Videre behandles informasjon og drøfting etter lov og avtale. Det gis også en oversikt over trepartsmodellen/det norske tariffsystemet. Videre gis en grundig gjennomgang av tariffrettslige emner.
  • Arbeidstakerbeskyttelse: Samlingen skal gi kunnskap om krav til arbeidsmiljø, herunder regler om varsling, samt regler om arbeidstid, konkurranseklausuler, permisjoner, sykefravær og sykepenger, likebehandling og forbud mot diskriminering, ferie og feriepenger, samt regelverket om personvern og kontrolltiltak i arbeidsforhold.
  • Omstilling og nedbemanning: Samlingen skal gi kunnskap om de alminnelige regler om endringer i og opphør av arbeidsforhold pga. arbeidstakers forhold, og om hvordan slike saker skal behandles, i virksomheten og hvis tvister oppstår og bringes inn for domstolene. Videre skal samlingen gi kunnskap om de regler som gjelder ved omstilling av virksomheter, ved rasjonalisering og nedbemanning. Samlingen gir videre kunnskap om spesielle regler og problemer som oppstår ved virksomhetsoverdragelse.
  • Tjenestemannsrett. Internasjonal arbeidsrett. Pensjon: Samlingen skal gi kunnskap om ansettelsesforhold i statlig sektor. Videre behandles spesielle regler og problemer som oppstår ved internasjonalisering og virksomhet som drives i flere land. Det gis også en innføring i pensjonsordningene i norsk arbeidsliv og arbeidsgivers styringsrett i pensjonsspørsmål.

Hvem passer programmet for?

Programmet henvender seg til ledere, personal- og organisasjonsmedarbeidere og tillitsvalgte. Her får du kunnskaper om det arbeidsrettslige regelverk og de rammebetingelser som gjelder i arbeidslivet; for ansettelser, ledelse og medbestemmelse, arbeidsvilkår og opphør av arbeidsforhold.

Praktisk informasjon

Foreleser

Gina Bråthen

Gina Bråthen er forfatter av fagboken "Kapitalforhøyelse i henhold til styrefullmakt", i tillegg til en rekke vitenskapelige artikler. 

KONTAKT OSS

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Administrativt ansvarlig

På våre masterprogrammer har du en fast kontaktperson som følger deg opp fra søknad til eksamen.

NYTTIGE LENKER

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2018/vår 2019

1. samling: 25.09 - 28.09
2. samling: 20.11 - 23.11
3. samling: 08.01 - 11.01
4. samling: 12.02 - 15.02
5. samling: 26.03 - 29.03

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.

Søk nå