-
Kurs bachelornivå

Arbeidsrett 1

Dette kurset gir deg innsikt i juridisk metode, lovgivning og avtaler på det arbeidsrettslige området.

Hvorfor Arbeidsrett 1?

De fleste konflikter i arbeidslivet på individnivå skyldes mangelfulle rutiner for hvordan slike konflikter kan unngås i utgangspunktet, og for hvordan konflikter skal håndteres og løses. Dette kan ofte medføre at konfliktens omfang økes og kompliseres.

I stor grad er problemet sviktende kunnskap hos arbeidsgivere om de arbeidsrettslige grunnreglene, og dette kan medføre store økonomiske og menneskelige belastninger for partene.

I dette kurset får du en grundig innføring i den rettslige reguleringen av individuelle arbeidsforhold og forholdet mellom partene i arbeidslivet. Du får innsikt i arbeidsmiljølovgivningen og tariffretten med utgangspunkt i sentrale problemstillinger som har betydning for utøvelse av arbeidsgiverfunksjoner.

Sentralt i kurset er sammenhengen mellom regelverket, arbeidsgivers styringsrett og den praktiske organiseringen av prosesser av arbeidsrettslig betydning.

Emneoversikt

  • Arbeidsretten: Her ser vi blant annet på grunnleggende begreper og utgangspunkter, historisk bakgrunn, styringsrett, lojalitetsplikt og rekruttering og ansettelse.
  • Det individuelle arbeidsforholdet: Vi går gjennom regelverket for lønn, ferie og feriepenger, samt sykefravær, sykepenger og permisjon.
  • Likebehandling i arbeidslivet: Hovedtemaer her er blant annet diskrimineringsreglene og vernet mot diskriminering i arbeidsforhold.
  • Ulike måter å organisere arbeidskraft på: Her tar vi for oss ulike ansettelsesformer (fast, midlertidig), innleie av arbeidskraft og grensen mellom innleie og entreprise.
  • Opphør av arbeidsforhold: Vi diskuterer når arbeidsforhold opphører grunnet arbeidstagers forhold, i tillegg til de alminnelige reglene om oppsigelse, særskilt oppsigelsesvern for visse grupper og i visse situasjoner, oppsigelse i prøvetiden, suspensjon, avskjed og saksbehandlingsregler.
  • Kollektiv arbeidsrett: I vår siste samling ser vi på tariffavtaler og deres betydning, inngåelse av tariffavtale, avtalens rettsvirkninger, regler om streik og lockout.


Hvem passer kurset for?

Dette kurset passer for deg som trenger grunnleggende kompetanse i arbeidsrettslige forhold. Deltakere er HR-ansatte, ledere, jurister, tillitsvalgte og andre som må kjenne til de arbeidsrettslige grunnreglene.

Praktisk informasjon

Foreleser Oslo

Alexander Næss Skjønberg er førsteamanuensis ved institutt for rettsvitenskap og styring. Han har en mastergrad og doktorgrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Næss Skjønberg har også bakgrunn som advokat og konstituert dommer i Arbeidsretten.

Timeplan

Oslo: Gjennomføring vår 2023 
1. samling: 30.01 - 31.01
2. samling: 22.02 - 23.02
3. samling: 22.03 - 23.03

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.