-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Alminnelig forvaltningsrett

Introduksjon

Den alminnelige forvaltningsretten dreier seg om rettslig grunnlag og rettslige rammer for utøvende makt i statlig og kommunal forvaltning. Slik makt kan ta form av vedtaksvirksomhet, regelutforming, informasjonsarbeid og avtaler med andre samfunnsaktører. Forvaltningen har mange oppgaver i mange vidt forskjellige sektorer, som det å opprettholde og eventuelt gi dispensasjoner fra forbud mot næringsvirksomhet, stå for tildeling av offentlige goder og pengeytelser, gi faglige råd og veiledning og å regulere privat adferd innenfor rammene av gjeldende lovgivning. Det er svært store variasjoner i reglene alt ettersom hvilken sektor vi står overfor og hvilke oppgaver forvaltningen utøver.

Den alminnelige forvaltningsretten setter søkelys på viktige felles- og grunntrekk ved slike former for utøvende makt. Disse rettslige utgangspunktene er forutsetninger for å kunne forstå sektor- og oppgavespesifikke spørsmål som forvaltningen og de som berøres av den, kan stå overfor.

Kurset har forbindelseslinjer til og må ses i sammenheng med kursene Statsforfatningsrett og menneskerettigheter, EU/EØS-rett og Bærekraftsregulering.

Kursets innhold

  • Forvaltningens oppbygging og ulike oppgaver.
  • Kravet om materiell kompetanse (hjemmelskravet)
  • Saksbehandlingsreglene for de beslutninger som forvaltningen tar som ledd i utøvelse av offentlig myndighet, herunder ved enkeltvedtak og forskrifter.
  • De krav som stilles til forvaltningens øvrige virksomhet, som veiledning og utøvelse av privatrettslig kompetanse.
  • Ugyldighetslæren og de rettslige konsekvensene av ugyldighet.

Rettslige fremgangsmåter for å påtale forvaltningsrettslige feil, herunder gjennom administrative virkemidler som klage og omgjøring, ombuds- og tilsynsvirksomhet og søksmål for domstolene.

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.