Utdrag fra kursbeskrivelse

Anvendt retorikk

Introduksjon

Alle organisasjoner er avhengige av å ha et bevisst forhold til hva og hvordan de kommuniserer, for å kunne virke inn på måten de blir tatt imot og oppfattet på. I dette kurset lærer derfor studentene om retorikk, slik at de kan anvende relevante metoder og prinsipper i enhver kommunikasjonssituasjon basert på retorisk tenkning. De vil få innføring i retorikkfaglig forskning, teori og kritikk; en kunnskapsplattform til hjelp for å analysere og utforme tekster og budskap for ulike kontekster og bestemte situasjoner. Det kan for eksempel handle om organisasjoners behov for å utvikle og opprettholde identitet, lede kommunikasjon knyttet til utfordringer, risiki og kriser eller å kommunisere med ansatte.

Kursets innhold

  • Retorikkens betydning opp igjennom historien
  • Oppdaterte perspektiver på retorikk i dag
  • Den retoriske situasjonen
  • Kontekstens kraft
  • Identifisere tolkningsrom
  • Kartlegge handlingsrom
  • Identitetsforståelse og identitetsbygging
  • Kriseretorikk
  • Publikumsforståelse
  • Subjektivitet i et mottakerperspektiv

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.