Introduksjon

De fleste konflikter i arbeidslivet på individnivå skyldes mangelfulle rutiner for hvordan slike konflikter kan unngås i utgangspunktet og for hvordan konflikter skal håndteres og løses. Dette kan ofte medføre at konfliktens omfang økes og kompliseres. I stor grad er problemet sviktende kunnskap hos arbeidsgivere om de arbeidsrettslige grunnreglene, og dette kan medføre store økonomiske og menneskelige belastninger for partene.

Arbeidsrett I skal gi solide kunnskaper om den rettslige reguleringen av individuelle arbeidsforhold og forholdet mellom partene i arbeidslivet. Kurset gir en grunninnsikt i arbeidsmiljølovgivningen og tariffretten med utgangspunkt i sentrale problemstillinger som har betydning for utøvelse av arbeidsgiverfunksjoner. Du vil dermed få oversikt over både den individuelle og kollektive arbeidsretten. Det legges særlig vekt på den rettslige reguleringen for ansettelse, innleie, arbeids- og lønnsvilkår, arbeidsgivers styringsrett, avslutning av arbeidsforholdet på grunn av arbeidstagers forhold (oppsigelse, avskjed mv.) samt tariffavtalens rettsvirkninger. Å forstå sammenhengen mellom regelverket, arbeidsgivers styringsrett og den praktiske organiseringen av prosesser av arbeidsrettslig betydning står sentralt i kurset.

Sammen med BIK 3406 Arbeidsrett II gir kurset en bred innføring i hele arbeidsretten. Gjennom disse to kursene settes ledere, ansatte innen personal og HR, tillitsvalgte i stand til identifisere og håndtere arbeidsrettslige problemstillinger som oppstår både i private og offentlige virksomheter.

Kurset kan innpasses i graden Bachelor of Management.

Kursets innhold

Kurset består av tre samlinger.

1. samling
Første kursdag tar for seg endel grunnleggende utgangspunkter og begreper i arbeidsretten. Stikkordsmessig: historisk bakgrunn, kilder, grunnbegreper (arbeidstagerbegrepet, arbeidsgiverbegrepet, virksomhetsbegrepet), styringsrett, lojalitetsplikt, utlysning, rekruttering og ansettelse

Andre kursdag behandles grunnleggende rettigheter og plikter i det individuelle arbeidsforholdet. Stikkordsmessig: lønn, ferie og feriepenger, sykefravær og sykepenger, permisjon

2. samling
Første kursdag er det likebehandling i arbeidslivet som er tema. Diskrimineringsreglene, vernet mot diskriminering i arbeidsforhold, behandles i bredden.

Andre kursdag er det ulike måter å organisere arbeidskraft på som er tema. Stikkordsmessig: ulike ansettelsesformer (fast, midlertidig), innleie av arbeidskraft, grensen mellom innleie og entreprise mv.

3. samling
Første kursdag er det opphør av arbeidsforhold på grunn av arbeidstagers forhold som er tema. Stikkordsmessig: de alminnelige reglene om oppsigelse, særskilt oppsigelsesvern for visse grupper og i visse situasjoner, oppsigelse i prøvetiden, suspensjon, avskjed, saksbehandlingsregler

Andre kursdag er det kollektiv arbeidsrett som er tema. Stikkordsmessig: tariffavtaler og deres betydning, inngåelse av tariffavtale, avtalens rettsvirkninger, regler om streik, lockout mv. lønnsoppgjør.

NB: Det gjøres oppmerksom på at det kan skje endringer i undervisningsplanen til de ulike samlingene.

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.