Utdrag fra kursbeskrivelse

Årsregnskap / Internasjonal finansiell rapporteringsstandard (IFRS) - KONTINUASJONSEKSMEN

Introduksjon

Dette kurset inngår i lovbestemt studieplan for å oppnå godkjenning som norsk registrert revisor. Kurset gir studenten dybdekunnskap i å utarbeide og vurdere om et årsregnskap er i samsvar med sentrale regnskapsstandarder innenfor ulike regnskapspråk (norske regler og IFRS).

Kursets innhold

  • Studiet omfatter følgende hovedemner:
  • Norske og internasjonale regnskapsregler
  • Grunnleggende regnskapsprinsipper
  • God regnskapsskikk
  • Vurderingsregler og periodiseringsregler
  • Krav til årsregnskap og årsberetning
  • Konsernregnskap
  • Egenkapitalmetoden

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.