-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Bachelor­oppgave - Entre­prenørskap

Introduksjon

Bacheloroppgaven er et større selvstendig arbeid der studentene skal vise at de kan gå inn i en problemstilling og ta helhetlig ansvar for å løse denne på en god måte. Bacheloroppgaven inngår som en obligatorisk del av studiet. Oppgaven skrives i grupper på inntil tre studenter som samarbeider om oppgaven.

Kursets innhold

Oppgaven kan skrives innenfor alle fag- og bransjeområder relatert til studiet. Følgende krav stilles til valg av oppgave:
Oppgaven skal ha forankring i en bedrift eller organisasjon og det skal formuleres en problemstilling som faller innenfor entreprenørskapsfeltet. Det skal være mulig å formulere en konkret problemstilling som skal inngå i en helhetlig prosess, fra problemforståelse, datainnsamling, analyse, til strategi, plan eller tiltak. Anvendelse av stoff fra flere fagområder vil i alle tilfeller være påkrevet. Så sant ikke oppgaven skrives som en teoretisk oppgave, skal oppgaven inneholde innsamling av et sett primærdata i forbindelse med analysen.

I bacheloroppgaven skal studentene benytte kvalitativ metode, eksplorativt forskningsdesign og gjennomføre dybdeintervjuer.

Studentene kan velge mellom følgende tematiske oppgaver:

- Eget selskap (dybdeintervjuer med 20 brukere eller kunder, eventuelt andre relevante partnere)

- Entreprenørskap (dybdeintervjuer med 5 - 7 selskaper innenfor et avgrenset område)

- Intraprenørskap (dybdeintervjuer med 10 - 12 informanter)

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.