-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Bacheloroppgave - Entreprenørskap

Introduksjon

Denne bacheloroppgaven vil i kombinasjon med kurset ELE 3667 Internship i egen oppstartsbedrift, 15 studiepoeng utgjøre en fordypning innen fagområdet på 30 studiepoeng. Studenter som har denne kombinasjonen, vil få påskrift om fordypning på sitt endelige vitnemål.

Bacheloroppgaven er et større selvstendig arbeid der studentene skal vise at de kan gå inn i en problemstilling og ta helhetlig ansvar for å løse denne på en god måte.
Bacheloroppgaven inngår som en obligatorisk del av studiet. Oppgaven skrives individuelt eller i gruppe på to til tre studenter.

Kursets innhold

Følgende krav stilles til valg av oppgave:
Oppgaven skal ha forankring i en bedrift eller organisasjon og det skal formuleres en problemstilling som faller innenfor entreprenørskapsfeltet. Det skal være mulig å formulere en konkret problemstilling som skal inngå i en helhetlig prosess, fra problemforståelse, datainnsamling, analyse, til strategi, plan eller tiltak. Anvendelse av stoff fra flere fagområder vil i alle tilfeller være påkrevet. Oppgaven inneholde innsamling av et sett primærdata i forbindelse med analysen.

I bacheloroppgaven skal studentene benytte kvalitativ metode, eksplorativt forskningsdesign og gjennomføre dybdeintervjuer.

Studentene kan velge mellom følgende tematiske oppgaver:

  • Eget selskap (dybdeintervjuer med 20 brukere eller kunder, eller 10 andre relevante partnere)
  • Entreprenørskap (dybdeintervjuer med 5 - 7 oppstartsbedrifter innenfor et avgrenset område eller bransje)
  • Intraprenørskap (dybdeintervjuer med 8 - 10 informanter fra samme bedrift eller organisasjon)

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.