Utdrag fra kursbeskrivelse

Big Data

Introduksjon

Finans griper inn i alle deler av samfunnet. Media minner oss daglig på at finanssektoren har en viktig rolle i den overordnede økonomien, og i dette kurset gis det en første introduksjon til hvordan enkeltindivider, bedrifter og myndigheter hele tiden må forholde seg til finans.

Kurset vil belyse en rekke ulike og interessante finansproblemstillinger ved å bruke data og visualiseringsteknikker. Å kunne beherske digitale verktøy og analyse av data er svært viktig i dagens arbeidsmarked. I dette kurset vil studentene lære å bruke regneark (som Excel, Open Office eller Google Sheets), og de vil også lære litt koding i statistikkprogrammet R, til å analysere ulike problemstillinger med bruk av data. Dette er et "hands-on" kurs som fungerer som et springbrett for videre læring om analyse av finansdata og finansproblemstillinger. Målet er at kurset skal oppleves som både morsomt og interessant. Studentene vil lære å jobbe sammen. I undervisningen brukes flere ulike virkemidler.  

Gjennom kurset utvikles basisferdigheter som trengs i finanskursene og senere i arbeidslivet. I arbeidslivet er det helt viktig å kunne effektivt samle og bearbeide data. Regneark er mye brukt og essensiell basiskompetanse.

Behov for å kunne litt koding blir mer og mer vanlig, og R er et mye brukt program i finansnæringen. Kombinasjonen koding og økonomisk innsikt er aktuell i flere sammenhenger både i akademia og næringslivet. Nedenfor er noen eksempler på situasjoner fra arbeidslivet hvor koding vil være nyttig:

 • Analyse av bedrifters investering- og finansieringsbeslutninger (også for non-profit organisasjoner)
 • Databaserte analyser for portefølje- og investeringsstrategier i finansmarkeder
 • Analyse av store datamengder for å gi innsikt i forhold til viktige beslutninger.
 • Effektivisering av prosesser i forbindelse med omsetning av aksjer, valuta og andre verdipapirer.
 • Rådgivning

Kurset er et første steg for at finansstudentene skal kunne kommunisere med programmerere, ta en aktiv rolle i utvikling av digitale produkter, og ikke minst, studere problemstillinger basert på analyse av data.

I kurset brukes R og regneark (Excel, Open Office og Goggle sheets). R er et markedsledende verktøy, og brukes blant annet av NBIM (Norges Bank Investment Management) og mange finansforetak.

Kursets innhold

 1. Introduksjon om interessante problemstillinger som belyses gjennom finansfaget
 2. Forstå det finansielle system og hvordan forskjellige aktører må forholde seg til finans
 3. Oljefondet og norsk økonomi
 4. Introduksjon i bruk av R og regneark (Excel/Open Office/Google sheets)
 5. Hente relevante data for makro og finansmarkeder, for eksempel fra:
  1. FRED-databasen: Makrotall for USA
  2. OECD og IMF: Makrotall for resten av verden
  3. SSB og Norges Bank: Makro-data for Norge
  4. World Federation of Exchanges: data for en rekke børser globalt
  5. Penn World Tables: Økonomiske og demografiske variabler for en rekke land over tid. Se også Gapminder (https://www.gapminder.org/)
  6. Google Trends
  7. Economic Policy Uncertainty Index: http://www.policyuncertainty.com/
  8. Financial News Index: https://www.retriever-info.com/fni/
 6. Bearbeide og analysere data
 7. Visualisere data og diskutere resultater

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.