-

Introduksjon

Kurset skal gi studentene kunnskap om rettslige reguleringer i forbindelse med utøvelse av eiendomsmeglingsvirksomhet

Kursets innhold

1. Rettsregler om eierrådighet og samfunnsstyring

 • Konsesjonslovgivningen
 • Eiers rådighet over fast eiendom.

2. Andre tingsrettslige emner

 • Rettsreglene om hevd av fast eiendom
 • Rettsreglene om begrensede rettigheter i fast eiendom (servitutter, tomtefeste)
 • Rettsreglene om fast eiendoms grenser
 • Naborett
 • Løysingsrett

3. Familie-, arve- og skifterett

 • Økonomiske virkninger av ekteskap, herunder avtaleinngåelse på vegne av ektefellen.
 • Rettsreglene om opphør av ekteskap og virkningene av dette.
 • Rettsreglene om ulike gruppers arverett (slekt/ektefeller), herunder pliktdelsreglene.
 • Rettsreglene om opprettelse av testament.
 • Rettsreglene om skifte.
 • Ugift samliv.

4. Odels- og åsetesrett

 • Rettsreglene om adgangen til å overta odelsjord og om fremgangsmåten ved slik overtakelse
 • Odelsretten
 • Åsetesretten

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.