-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Erstatningsrett og forsikringsrett

Introduksjon

Kurset gir gode kunnskaper i erstatningsrett og forsikringsrett, og god forståelse for sammenhengen mellom disse to emnene. Forsikringsretten har tilknytning til kurset Innføring i kontraktsrett på første semester.

Erstatningsrett er den alminnelige læren om økonomisk kompensasjon for en skade. Formålet med erstatning er å gjenopprette den økonomiske situasjonen forut for skaden. Kurset gir god forståelse for erstatningsansvar utenfor kontraktsforhold, med hovedvekt på tingsskader og rene formuesskader. Videre gir kurset god forståelse for metodiske utfordringer i erstatningsretten, som kjennetegnes ved å tolke ulovfestet rett, herunder rettspraksis. Kurset gir god forståelse for de tre hovedvilkårene for erstatningsansvar; ansvarsgrunnlag, økonomisk tap og årsakssammenheng.

Forsikring handler om å etablere økonomisk trygghet gjennom fellesskap. Forsikringsretten er rettsreglene – både de offentligrettslige og de privatrettslige – som gjelder i forsikringssektoren. I den offentligrettslige delen av kurset gis en oversikt over rammevilkårene for den offentlige kontrollen med forsikringsselskapene. Den privatrettslige delen av kurset tar for seg forsikringsavtalen og de lovreglene og avtalerettslige reglene som gjelder for denne avtalen. Hovedvekten ligger på den privatrettslige delen.

Kursets innhold

Erstatningsrett:

 • Erstatningsrettens rettskilder, herunder prinsipper og hensyn.
 • Erstatning utenfor kontrakt, og avgrensning mot erstatning i kontrakt.
 • Ansvarsgrunnlag; skyldansvar, objektivt ansvar og arbeidsgiveransvar.
 • Økonomisk tap og erstatningsrettslig vern.
 • Faktisk og rettslig årsakssammenheng, og kravene til påregnelighet og nærhet i årsakssammenheng.
 • Flere skadevoldere og konsekvensen av dette.
 • Forhold ved skadelidte, særlig betydningen for lemping og medvirkning.
 • Erstatningsutmålingen.

Forsikringsrett

 • Forsikringsrettens rettskilder, herunder prinsipper og hensyn.
 • Forsikringsavtalen m.m.
 • Partenes plikter ved avtaleinngåelsen.
 • Forutsetninger for selskapets ansvar.
 • Identifikasjon.
 • Selskapets ansvar for redningsomkostninger.
 • Tredjemanns rett etter forsikringsavtalen.
 • Omfanget av forsikringen.
 • Erstatningsoppgjøret.
 • Sentrale forsikringstyper i næringslivet.

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.