-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Erstatningsrett og forsikringsrett

Introduksjon

Kurset gir gode kunnskaper i erstatningsrett og forsikringsrett, og god forståelse for sammenhengen mellom disse to emnene.

Erstatningsrett er den alminnelige læren om økonomisk kompensasjon ved skadeforvoldelse, hvor formålet er å gjenopprette situasjonen forut for skaden. Kurset gir god forståelse for erstatningsansvar utenfor kontraktsforhold, med hovedvekt på tingsskader og rene formuestap. Videre gir kurset god forståelse for metodiske utfordringer i erstatningsretten, ved å anvende og tolke ulovfestet rett, herunder relevant rettspraksis. Kurset gir god forståelse for de tre hovedvilkårene for erstatningsansvar; skade, ansvarsgrunnlag og årsakssammenheng.

Forsikring handler om hvordan man kan etablere økonomisk trygghet gjennom fellesskap. Forsikringsretten er rettsreglene – både de offentligrettslige og kontraktsrettslige – som behandler forsikringssektoren. I den forvaltningsrettslige delen av kurset gis en oversikt over rammevilkårene for og den offentlige kontrollen med forsikringsselskapene. Den kontraktsrettslige delen, som utgjør hoveddelen av kuret, angår forsikringsavtalen og de lovregler og avtalerettslige regler som gjelder for denne.

Kursets innhold

 • Erstatningsrett:
  • Erstatningsrettens kilder, herunder prinsipper og hensyn.
  • Erstatningsrett i og utenfor kontraktsforhold
  • Ansvarsgrunnlag; skyldansvar, objektivt ansvar og arbeidsgiveransvar
  • Faktisk og rettslig årsakssammenheng, og kravene til påregnelighet og nærhet i årsakssammenheng
  • Erstatningsrettslig relevant skade, tingsskade og formuesskade
  • Forhold ved skadevolder
  • Forhold ved skadelidte
  • Erstatningsutmålingen
 • Forsikringsrett
  • Forsikringsavtalen m.m.
  •  Partenes plikter ved avtaleinngåelsen
  •  Forutsetninger for selskapets ansvar
  •  Identifikasjon
  •  Selskapets ansvar for redningsomkostninger.
  •  Tredjemanns rett etter forsikringsavtalen
  •  Omfanget av forsikringen
  •  Erstatningsoppgjøret

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.