-

Introduksjon

Dette kurset handler om et utvalg av sentrale rettsregler og rettslige institusjoner som har sitt utspring i Den europeiske union (EU), men med særlig betydning for norske forhold som følge av Norges tilslutning til Avtalen om det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS).

EØS-retten kan forstås som de rettsregler og rettslige institusjoner som dreier seg om EUs indre marked med fri bevegelse for personer, varer, tjenester og kapital. Kunnskap om EU-/EØS-rett er fundamentalt for å forstå norsk rett og samfunnsliv. Samtidig er rettsområdet formidabelt og i stadig endring.

Dette kurset gir en innføring til sentrale regler og institusjoner som har sitt grunnlag i EØS-avtalen og den lovgivningen som gjennomfører EØS-avtalen i norsk rett.

Kurset har forbindelseslinjer til og må ses i sammenheng med kursene Statsforfatningsrett og menneskerettigheter, Alminnelig forvaltningsrett og Bærekraftsregulering.

Kursets innhold

  • Forholdet mellom EU-retten og EØS-retten.
  • De viktigste organene innenfor EU- og EØS-samarbeidet.
  • Hvordan EU-initierte regler gjennomføres i EØS.
  • Særtrekk ved EU-rettslig og EØS-rettslig tolkningsmetode
  • EØS-avtalens virkeområde, herunder hvilke sektorer som ikke dekkes av EØS-avtalen.
  • De fire frihetene: Innhold, regelstruktur og sentral internrettslig regulering hva gjelder fri bevegelighet for personer, varer, tjenester og kapital.
  • Nasjonal håndheving og domstolskontroll
  • Overnasjonal håndheving og domstolskontroll.

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.