Utdrag fra kursbeskrivelse

Financial Markets

Introduksjon

Finansielle markeder er av stor betydning for et samfunn. Disse markedene eksisterer ikke i et vakuum, men er resultat av interaksjon mellom en rekke aktører innen rammer av institusjoner. Betydningen av finansmarkeder har økt over tid, målt ved omsetning i finansmarkeder og som andel av den totale verdiskapning. Dette, sammen med den globale finanskrisen 2008-2009, har tydeliggjort betydningen av hvordan finansmarkedene faktisk fungerer.

Målet med dette kurset er å gi en innføring i virkemåten til moderne finansmarkeder. Det er mange forskjellige "spillere" aktive i markedene. På den ene siden, selskaper, regjeringer og andre institusjoner bruker finansmarkedene for å skaffe midler (dvs. låne penger) for investeringer. På den annen side, disse midlene tilbys av private og institusjonelle investorer (ved å kjøpe verdipapirer utstedt av selskaper, eller sette inn penger med banker, etc.). Banker og andre finansinstitusjoner (f.eks pensjon fond, etc.) fungerer som mellomledd mellom investorer og låntakere. Globalisering har gjort at finansielle markeder i økende grad er en internasjonal arena. 

Mer spesifikt fokuserer kurset på mekanismer for hvordan verdipapirer omsettes i moderne finansmarkedene og virkningene av handelsmekanismer for effektiviteten og likviditeten i markedene. Kurset dekker alle de store aktivaklasser (pengemarkedene, aksjer, valuta og obligasjoner) og omhandler teoretisk og empirisk arbeid for å forstå hvordan markeder faktisk fungerer. Kurset avrundes med fokus på noen aktuelle problemstillinger knyttet til finansielle markeder, inkludert hvordan digitalisering har forandret finansielle markeder.

Kursets innhold

  1. Innføring i finansmarkedene: Grunnleggende prinsipper for finansmarkeder. Forskjellige markeder og instrumenter
  2. Hvorfor har vi finansielle markeder? Konsumglatting (Fisher-modell) og risiko-deling.
  3. Markedsaktørene: regjeringer, regulerende myndigheter, bedrifter, fond, kapitalforvaltere, banker, sentralbanker, etc. Internasjonale aktører.
  4. Renter: Likevekt
  5. Delegerte portefølebeslutninger. Aktiv vs. passiv investering
  6. Generiske markedsstrukturer (andrehåndsmarkedet)
  7. Markedspriser/Markedslikviditet
  8. Finansielle kriser.
  9. Aktuelle problemstillinger og kontroverser i finansmarkedene: Digitalisering, Høy frekvent handel (algoritme trading), elektroniske handle-platformer.

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.