-

Introduksjon

Dette introduksjonskurset fokuserer på tilegnelse av grunnleggende ferdigheter i finansmatematikk og lønnsomhetsanalyse i forbindelse med bedrifters realinvesteringer. Fra beslutningsvariabler under sikkerhet, utvides analysen til å hensynta usikkerhet (risiko) og hvordan den må hensyntas når avkastningskravet til investert kapital bestemmes. Fordi avkastningskrav representerer kapitalens alternativkostnad i velfungerende marked, gis også en innføring i kapitalmarkedsteori.  

Kursets innhold

  • Introduksjon: Orientering om kursets hovedtema og generelle rolle og relevans i moderne bedriftsøkonomi.
  • Finansmatematikk
  • Lønnsomhetsmodeller og beslutningskriterier ved bruk av netto-nåverdi prinsippet, internrente-metoden og pay-back modellen.
  • Porteføljediversifisering og estimering av relevant risiko.
  • Kapitalverdimodellen for å estimere risikojustert avkastningskrav

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.