Introduksjon

Dette introduksjonskurset fokuserer på tilegnelse av grunnleggende ferdigheter i anvendelse av finansmatematikk og lønnsomhetsanalyse foretatt i forbindelse med bedrifters realinvesteringer. Analysen forutsetter forståelse av risiko og hvordan risiko må hensyntas når avkastningskravet til investert kapital bestemmes. Kurset gir derfor også en innføring i kapitalmarkedsteori fordi avkastningskrav antas fastsatt som en alternativkostnad i velfungerende marked.  

Kursets innhold

  • Introduksjon: Kort orientering om kursets hovedtema.
  • Finansmatematikk
  • Lønnsomhetsmodeller og beslutningskriterier ved bruk av netto-nåverdi prinsippet, internrente-og pay-back modellen.
  • Portføljediversifisering og estimering av relevant risiko.
  • Kapitalverdimodellen til beregning av risikojustert avkastningskrav

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.