Utdrag fra kursbeskrivelse

Financial and Political Risk in International Trade

Introduksjon

This course is taught in English. Please see English course description.

Global integrasjon er en trend som har økt i styrke siden slutten av andre verdenskrig. Internasjonal handel og kapitalflyt tiltar, og få om noen sektorer er uberørt av denne trenden. Studenter trenger derfor kunnskap om både politisk og finansiell risiko forbundet med internasjonal business.

Dette kurset omhandler

1. den intellektuelle begrunnelsen for regulering av markeder ('hvorfor regulering') og hvordan dagens reguleringsregime ser ut, juridisk og institusjonelt

2. effektene av eksisterende regulering inkludert implementeringsutfordringer, og distribusjonseffekter ('usikkerhet')

3. hvordan slik usikkerhet er risiko for selskaper, og hvordan man som organisasjon eller selskap kan møte dem.

Kurset vil fokusere på tre typer utfordringer som er spesielt viktige i dagens globale økonomi:

- Internasjonal handel og de viktigste internasjonale reguleringsinstitusjonene

- Valutakurser og valutasvingninger

- Bærekraft

Disse utfordringene er risiki for alle selskaper som opererer over landegrenser og er derfor et godt utgangspunkt for å utarbeide og implementere en risikostyringsstrategi. Temaene vil også gi studentene en introduksjon til noen av samtidens viktigste utfordringer som ikke er dekket i programmets andre kurs.

Kursets innhold

Internasjonal handel og institusjoner:

Kurset gir en introduksjon til komparative fortrinn, stordriftsfordeler og markedsmakt som kilde til internasjonal handel, og en ikke-formell introduksjon til internasjonal handelsteori.

Vi diskuterer rollen til og den historiske bakgrunnen for flere handelsinstitusjoner og -regimer, inkludert internasjonale konvensjoner og handelsrett, bi- og multilaterale handelsavtaler, og WTO.

Valutamarkeder:

Beslutningstakere i firmaer som opererer over landegrensene har behov for å forstå konsekvensene av valutakursendringer, renteforskjeller og prisfluktuasjoner for firmaets cashflow. Kursets finansdel har to hoveddeler som støtter dette.

Bærekraft:

Bærekraftsutfordringen vil være førende for framtidig økonomisk aktivitet. I denne delen av kurset ser vi på bakgrunnen for FNs bærekraftsmål og reflekterer rundt hvordan de utgjør både muligheter og trusler. Vi vil diskutere hvordan natur og miljø spiller sammen med både den sosiale og den økonomiske sfæren og hvordan bærekraftsmålene kan bidra til å se dem i sammenheng. Vi vil se på hvordan ulike sektorer forholder seg til utfordringen, for eksempel ved 'green banking' og 'utslippsfri byggsektor'. Vi vil også analysere bærekraft på selskapsnivå, inkludert vansker med effektiv implementering.

Vår tilnærming til bærekraft gjør det nødvendig å inkludere disksjoner om rettferdig fordeling både mellom land, folk, og generasjoner.

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.