-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Finansiell rådgiver AFR

Introduksjon

Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR) er en nasjonal autorisasjonsordning som skal fremme og sikre nødvendig kompetanse hos finansielle rådgivere. Formålet med ordningen er å styrke kvaliteten på finansiell rådgivning – veiledning og anbefalinger knyttet til plassering av kundens finansielle formue – overfor forbrukerkunder. Kvalitativt god rådgivning krever solide kunnskaper innenfor personlig økonomi, makroøkonomi, finansmarkeder, produktgrupper, regelverk samt etikk og god rådgivningsskikk, emner som blir grundig behandlet i kurset.

For å bli autorisert finansiell rådgiver kreves bestått kunnskapsprøve, praktisk prøve samt praktisk prøve i etikk («Samtalen»). Dette kurset vil gi et godt grunnlag for å bestå kunnskapsprøven i AFR og er også rettet inn mot praktisk prøve og «Samtalen».
Det innebærer blant annet ustrakt bruk av oppgaveløsing og anvendelse av kunnskapene på praktiske case.

I kurset gjennomgås relevant teori innenfor de ulike emneområdene på en systematisk måte. Det gis god innsikt i relevante metoder og metodevalg, som varierer for de ulike emneområdene. Metodeinnsikt sikrer økt forståelse og at kunnskapen blir mer anvendelig, ikke minst på lenger sikt.

Kurset overlapper med SFU 0690 Privatøkonomi med jus del I. For studenter som tar sikte på å ta en bachelorgrad er det viktig å være klar over at overlappende kurs ikke kan inngå i graden, jfr. UHL § 3-5.

Kursets innhold

Personlig økonomi
1.1. Privatøkonomisk styring, budsjett, relevante emner i ulike livsfaser
1.2. Selvangivelse og skatt
1.3. Alders-, uføre- og etterlattepensjon (offentlige og private ordninger)
1.4. Arv, forskudd på arv, skatt og tilpasninger
1.5. Økonomiske og juridiske sider ved inngåelse og oppløsning av ekteskap og ugift samliv
1.6. Mindreårige, verge, fylkesmannen og banken

Makroøkonomi
2.1. Sentrale begreper og virkemidler
2.2. Nasjonalregnskap og andre sentrale økonomiske størrelser
2.3. Kreditt - og valutamarkedet
2.4. Konjunkturteori
2.5. Inflasjon og pengepolitikk

Finansmarkeder
3.1. Finansielle metoder – effektiv og nominell rente, internrente og nåverdi
3.2. Aksje- og obligasjonsmarkedet
3.3. Kundens risikoholdning og mål for plasseringen
3.4. Risikoreduksjon og porteføljesammensetning
3.5. Opsjoner – egenskaper og begreper
3.6. Prinsipper for skatt på finansielle instrumenter

Produktgrupper
4.1. Banksparing
4.2 Verdipapirfond
4.3. Forsikringssparing
4.4. Strukturerte (sammensatte) produkter
4.5. Alternative plasseringer

Grunnleggende regelverk og regelverk for finansielle rådgivere
5.1. Grunnleggende lovforståelse
5.2. Særlige relevante offentligrettslige bestemmelser
5.3. Særlige relevante privatrettslige bestemmelser
5.4. Rettslig ramme for finansiell rådgivning
5.5. Relevante og sentrale bestemmelser i lovverk for finansiell rådgivning

Etikk og god rådgivningsskikk
6.1. Etiske begreper
6.2. Etiske prinsipper
6.3. Etiske dilemmaer
6.4. Etikk og tilbakemeldingskultur
6.5. Profesjonsetikk
6.6. God rådgivningsskikk

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.