-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Finansregnskap og regnskapsanalyse

Introduksjon

De fleste norske foretak må hvert år utarbeide et offentlig tilgjengelig årsregnskap. Årsregnskapet formidler informasjon om hvordan økonomien i foretak utvikler seg, og riktig forståelse krever kunnskap om hvordan inntjening og finansiell stilling måles. Dette kurset gir slik kunnskap. Hele produksjonsprosessen dekkes: Fra bokføring av transaksjonene til bruk av informasjonen som gis i årsregnskapene.

Kurset har fire deler. Første del gir kunnskaper om hva årsregnskapet og årsrapporten inneholder og hvilken rolle regnskapsinformasjon spiller for samfunnets velferdsutvikling. Andre del forklarer teknikkene som ligger til grunn for dagens regnskapssystemer, og som sikrer at foretak får bokført sine transaksjoner på en måte som dekker både foretakets egne informasjonsbehov og de krav som myndighetene stiller til regnskapssystemene. Tredje del er viet reglene som anvendes for å måle periodens inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld i samsvar med de regler lovgiver har fastsatt, og som gjør at foretak offentliggjør beslutningsrelevant informasjon. Fjerde del tar for seg hvordan regnskapsinformasjon kan bearbeides og brukes når det skal fattes beslutninger om kjøp og salg av selskaper, lånopptak, utdeling av bonus m.v.  

Kursets innhold

  • Finansregnskapets innhold og funksjon
  • Transaksjoner og elementene i balanselikningen
  • Bokføring av transaksjoner i samsvar med det dobbelte bokholderis prinsipp
  • Avslutning av regnskapet
  • Sentrale grunnleggende regnskapsprinsipper 
  • Sentrale måleregler for anleggsmidler, omløpsmidler og gjeld
  • Kontantstrømoppstillingen
  • Regnskap som informasjonskilde
  • Analyser av lønnsomhet, likviditet, soliditet og finansiering

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.