-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Gruppepsykologi

Introduksjon

Kurset tar sikte på å gi kandidatene et godt grunnlag for å gjenkjenne og forholde seg til ulike gruppeprosesser i arbeidslivet. Kandidaten skal tilegne seg forskningsbasert kunnskap om menneskelig samhandling på arbeidsplassen, herunder ulike former for gruppepsykologiske prosesser, sosial innflytelse, konflikt og trakassering. Studenten skal ha bred oversikt hvordan grupper etableres og utvikles, men også kunnskap om faktorer som truer gruppers effektivitet. Videre skal kandidaten ha nyansert viten om skillet mellom grupper og team, og hvordan ulike typer team har ulike arbeidsoppgaver og funksjonsområder. 

I tillegg til kunnskap om team og grupper sin effektivitet i organisasjoner, skal studentene ha kunnskap om de potensielt skadelige sidene ved dynamikker i grupper. Kurset tar for seg ulike destruktive prosesser, som konflikteskalering, mobbing og seksuell trakassering. Dette er sentrale kunnskaper som ledere og HR-medarbeidere trenger i sitt møte med mennesker i organisasjoner.

Kursets innhold

Tema som gjennomgås i kurset er:

  • Gruppers samhold, utvikling og verdien av psykologisk trygghet
  • Hvordan vi oppfatter, tenker om og handler overfor våre egne versus andre grupper (mellomgrupperelasjoner) 
  • Makt og sosial innflytelse i små og store grupper  
  • Konflikter, konflikteskalering, mobbing, ostrakisme og seksuell trakassering
  • Betingelser for effektivitet og prestasjoner i team i teori og praksis, herunder teamtrening, teamutvikling, funksjoner og dynamikker i effektive team
  • Kjennetegn, utfordringer og strategier for spesielle typer team, herunder tverrfaglige og digitale team

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.