-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Kapitalmarkedsfinansiering

Introduksjon

Undervisningsspråket er norsk, men det kan forekomme både forelesninger, samt eksamensoppgaver på engelsk. 

Alle selskaper trenger finansiering for å begynne og å opprettholde virksomheten. De må med andre ord kunne reise kapital. I tillegg til å skaffe kapital gjennom drift og banklån, er kapitalmarkedene en særdeles viktig finansieringskilde. Dette kurset gir en introduksjon til de grunnleggende rettsreglene og økonomiske prinsippene for finansiering når selskapene beveger seg inn på kapitalmarkedene, enten ved aksje- og obligasjonsemisjoner eller ved børsnoteringer.

Studentene vil gjennom dette kurset forstå de sentrale og viktige kapitalmarkedsreglene og -pliktene som gjelder for investorer og utstedere/selskaper, samt de finansøkonomiske prinsippene som ligger til grunn for disse reglene. Mer konkret vil studentene være i stand til å identifisere og vurdere de grunnleggende utfordringene som møter ulike grupper og institusjoner som opptrer på kapitalmarkedene. Det er også forventet at studentene skal kunne vurdere og ta stilling til komplekse spørsmål om finansieringsformer, hvor finansielle faktorer som kost, risiko, tid, selskapsstørrelse, markedssegment, etc, evalueres opp mot rettsreglene som gjelder for de ulike områdene.

En viktig del av kurset vil også bestå i å håndtere innsideinformasjon og andre basale markedsatferdsregler, som informasjonsplikter og markedsmanipulasjonsforbud. Siden all kapitalmarkedsrett er internasjonal etter sin art, vil studentene også bli godt kjent med EU/EØS-retten og EØS-rettslig metode, og gjennom det være i stand til å kommunisere på like fot med representanter for utstedere og investorer i hele EU/EØS-området.

Kursets innhold

1. Overblikk over ulike finansieringsvalg og -former: Når, hvorfor og hvordan?

 • Hovedforskjellen mellom egenkapitals- og gjeldsfinansiering: Aksjeeier vs kreditor
 • Langsiktig finansiering
 • Børsnotering
 • Fortrinnsrettsemisjoner, offentlige emisjoner og rettete emisjoner
 • Bank og obligasjonsgjeld
 • Case: Børsnotering eller rettet emisjon

2. Egenkapitalsfinansering

 • Verdsettelse av aksjer
 • Skaffe egenkapital
 • Kapitalmarkeder og risikopremier
 • Rettete emisjoner vs fortrinnsrettsemisjoner
 • Like-behandling og utvanningsbeskyttelse
 • Prospektkrav
 • Prosess/registrering/notering/varighet
 • Environmental, social and governance (ESG) faktorer

3. Gjeldsfinansiering. Valg av transaksjonsform. Bank vs obligasjonsfinansiering

 • Verdsettelse av obligasjoner
 • Typer obligasjonslån; standard, konvertible, covered bonds, warrants, etc
 • Grønne obligasjoner
 • Låneavtaler, vilkår og betingelser, covenanter
 • Institusjonene: obligasjonseiermøter, Tillitsmannens funksjon, etc

4. Børsintroduksjoner og emisjoner

 • Bakgrunn: Hovedhensyn og begrunnelser
 • Betingelser: Spredning, markedsverdi, offentlig/allmenn interesse
 • Due diligence
 • Prospekt
 • Prosess/varighet
 • Dilemmaer ved børsintroduksjoner

5. Leasing

 • Grunnleggende om leasing
 • Grunner for leasing
 • Regnskap, skatt og rettslige konsekvenser av leasing

6. Opsjoner

 • Grunnleggende om opsjoner
 • Den binomiale opsjonsprisingsmodellen
 • Black-Scholes opsjonsprisingsmodell
 • Anvendelser av opsjonsprising
 • Realopsjoner

7. Markedsmisbruk

 • Prisdannelse og betydningen av sekundærmarkeder
 • Begrepet innsideinformasjon
 • Innsidehandel
 • Periodiske og episodiske informasjonsplikter
 • Markedssonderinger
 • Tilbakekjøp og kursstabilisering/green shoe opsjoner
 • Markedsmanipulasjon

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.