-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Kritisk analyse og effektiv skriving

Introduksjon

Svært mange stillinger i næringslivet dreier seg om å gjøre analyser og utredninger, fortolke tekster og kritisk lese budsjetter og regnskaper, for dernest å formidle analysene internt i egen organisasjon eller eksternt overfor kunder. Dette bachelorkurset kurset skal oppøve studentens ferdigheter i nettopp disse aktivitetene. Kursets ambisjon er å styrke studentens generelle evner til informasjonsinnhenting, fortolkning og effektiv skriftlig formidling. Kurset er også egnet for å forberede studentene til å skrive bacheloroppgave. 

Som et ledd i å bygge de ferdighetene som trengs for å hente inn, fortolke og formidle informasjon på en seriøs og effektiv måte, gir kurset en særlig innføring i kvalitativ samfunnsvitenskapelig forskningsmetode, herunder ulike metoder for å samle inn, analysere og framstille kvalitative data. «Forskning» i denne sammenhengen må forstås som en systematisk framgangsmåte for å tilegne seg ny kunnskap og kritisk vurdere sannhetsverdien i denne kunnskapen. Kursets primære formål er ikke å oppøve studentene til å bli forskere, men til å utvikle deres generelle evner til å tilegne seg og formidle kunnskap.

Vi vil trekke på lærekrefter med ulike tilnærminger til forretningsrelevante metoder, inkludert tekstanalyse og kildekritikk, deltagende observasjon og intervjuer. Samtidig gis det opplæring i å kritisk vurdere økonomisk relevant tallmateriale, regnskap og annen kvantitativ informasjon, med særlig vekt på viktigheten av å kunne fortolke slike data. Kurset belyser også forholdet mellom kvantitative og kvalitative metoder mer generelt, og tar sikte på å gi studentene en innføring i metodetriangulering. Kurset legger særlig vekt på å gjøre studenten i stand til kritisk å vurdere hvilke metoder og hvilke data som er egnet til å analysere ulike typer av problemstillinger. 

Kurset vil dernest gi studentene kjennskap til effektive strategier for å skrive og revidere ulike typer tekster samt øvelse i å utforme slike tekster gjennom førskriving, skriving og etterarbeid. Økt bevissthet om betydningen av å kunne skrive godt er et helt sentralt mål. Studentene skal ikke bare forstå hvordan kunnskap og sannhet skapes, de skal også kunne formidle det.

Kurset har mappe som evalueringsform. Mappen settes sammen av tre skriftlige arbeider som leveres samlet mot slutten av semesteret. Evalueringen av tekstene baserer seg både på faglig innhold og hvordan oppgaven er skrevet og strukturert. Pedagogisk er kurset prosessorientert.

Kursets innhold

Kurset vil ha en todelt orientering, dels rettet mot kritisk analyse og dels rettet mot skriving.

Delen om kritisk analyse vil ta for seg de vanligste metodene for kvalitativ informasjonsinnhenting: tekstanalyse og kildekritikk, deltagende observasjon og intervjuer. Den vil også ta for seg kritiske analyser av økonomisk tallmateriale og prinsippene for metodetriangulering.

Delen om skriving vil ta for seg hvordan tekster kan strukturers, den vil gå inn på effektive strategier for å planlegge, skrive og revidere ulike typer tekster og vektlegge sentrale kriterier for vurdering av tekster.

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.