Utdrag fra kursbeskrivelse

Lederutdanning for pedagogiske ledere i barnehager

Introduksjon

Dette programmet er Handelshøyskolen BI sitt tilbud til pedagogiske ledere i barnehager. Gjennom dette programmet skal pedagogisk leder tilegne seg økt kompetanse innen ledelse. Gode og trygge pedagogiske ledere er en nøkkelfaktor for å kunne utvikle og sikre likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager. Hovedmålet med programmet er å gi den enkelte pedagogiske leder innsikt, kunnskapen og redskapene som skal til for å møte utfordringene og mulighetene som er knyttet til det å være leder i en storbybarnehage. Dette innebærer blant annet hvordan man best mulig kan møte utfordringer og muligheter i barnehager med et stort mangfold (etnisitet, kultur og språkutvikling), samt variasjon i organisering mellom barnehagene. For å mestre disse oppgavene er det nødvendig at man har pedagogiske ledere som er trygge i sin rolle, som drifter barnehager med høy kvalitet og opptrer profesjonelt i møtet med de ulike krav de stilles ovenfor. En viktig oppgave for pedagogiske ledere i årene som kommer vil være å igangsette og opprettholde systematisk fagutvikling både i egen avdeling, og i barnehagen for å sikre at kvaliteten på tilbudet er høy. For å sikre at disse målene nås er de planlagte samlingene lagt opp som en kombinasjon mellom faglig påfyll, samt arbeide i prosess grupper med prosessveiledere. Målgruppen er pedagogiske ledere i barnehager.

Kursets innhold

Samling 1: Tidlig innsats og barnehagens samfunnsoppdrag
Barnehagens samfunnsoppdrag
Barnehagens formål og funksjon i et moderne samfunn
Norske barnehager barnepolitikk i et internasjonalt perspektiv (OECD)
Tidlig innsats
Barnehagen som forebyggende arena
Tidlig identifisering
Utjevne sosiale forskjeller

Samling 2: Utviklingen av best praksis
Hva viser forskning om hva som gir gode resultater i barnehagen?
Globale trender og kunnskapsutvikling om barnehagen
Hvordan ledes og drives de beste barnehagene
Analyse av egen barnehage/avdeling

Samling 3: Endring og utvikling av egen barnehage gjennom personalutvikling og etablering av god organisasjonskultur
Kapasitetsutbygging
Grunnleggende HRM
Relasjonsledelse
Organisasjonskultur for utvikling av en lærende organisasjon
Personalutvikling, motivasjon og veiledning av medarbeidere, lojalitet og tillit
Hvordan utvikle avdelingens praksis
Betingelser for å lære av egen praksis
Hvordan accountability systemer kan bidra til bedre kvalitetsforståelse, måling og kontroll av barnehagens
virksomhet (kvalitets monitorering/datadreven barnehage utvikling)

Samling 4: Ledelsesutvikling, roller og oppgaver
Om inspirerende og visjonær lederskap, og ulike måter å utøve lederskap på
Hva er effektiv ledelse? Ledertrekk, lederstil, ferdigheter, legitimitet, premisser og perspektiver
Lederrollen, rolleforståelse, kommunikasjonsstiler
Strategisk og utadrettede ledelse
Samspill med foreldre, ansatte og andre aktører
Kommunikasjon og veiledning
De vanskelige samtalene

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.