-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Logistikk for varehandelen

Introduksjon

Logistikk behandler de fysiske og administrative prosesser som er knyttet til det å anskaffe, håndtere, lagre, transportere og levere ferdigvarer, råvarer og materiell, samt diskutere hvordan varer og tjenester blir tilgjengelige for sluttbrukerne.

Logistikkprosessene går på tvers av de tradisjonelle funksjonsområdene internt i bedriftene og de omfatter både leverandører og kunder. Måten prosessene gjennomføres på, har avgjørende virkning på både konkurranseevne og lønnsomhet. Som fagområde har logistikk gjennomgått en utvikling fra en situasjon der hovedfokus var reduksjon av kostnader på delområder, til helhetsbetraktninger som fremkommer ved integrering internt i bedriftene og gjennom samarbeid med leverandører og kunder.

Logistikkfaget har både et strategisk perspektiv og en kvantitativ tilnærming. Dette kurset omhandler begge sider, men legger spesielt vekt på kvantitative beregninger knyttet til lagerhold som er nødvendige innen varehandelen.

OBS!
Dette kurset er overlappende med kursene ELE 3715 Logistics and Marketing Channels (7,5 studiepoeng) og MRK 3520 Markedsføringskanaler og logistikk (7,5 studiepoeng). Man vil derfor ikke kunne få uttelling for kombinasjoner av disse kursene i en Bachelorgrad.

Kursets innhold

 • Introduksjon til logistikkbegrepet - fagets omfang og utvikling
 • Leveringsservice som betydning for kunden samt utvikling av logistikk som konkurransestrategi 
 • Prognoser og lagerstyring
 • Produksjonsstyring
 • Innkjøp og leverandørsamarbeid
 • Distribusjon og transportens plass i bedriften og betydning for verdikjeden.
 • Logistikkens betydning for miljøet. 
 • Optimaliserings modeller for transport og lager
 •  Optimalisering av vareforsyning
 •  Lokalisering av distribusjonssentre
 • Optimalisering av leveranser fra samme leverandør
 • Optimal struktur i distribusjonskjeden for retailsystemer
 • Flerlager – når er det optimalt med bruk av distribusjonssenter (grossistlager), og når er direkte distribusjon til butikkene best?
 • VMI, Quick response logistics
 • Logistikkutfordringer med netthandel

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.