-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Makroøkonomi I

Introduksjon

Makroøkonomi er studiet av et lands økonomi som helhet. Faget dreier seg om fenomener som vedvarende økonomisk vekst, inkludert både de umiddelbare og de bakenforliggende årsakene, konjunkturbevegelser og økonomiske kriser, arbeidsledighet, prisstigning og utenriksøkonomi. Analyser av hvordan myndighetene kan påvirke den makroøkonomiske utviklingen gjennom finanspolitikk, pengepolitikk, og strukturell politikk (institusjoner og regler) står svært sentralt i dette fagfeltet.

Makroøkonomi I fokuserer først og fremst på grunnleggende begreper og sammenhenger, og økonomisk utvikling på lang sikt. Makroøkonomi I danner grunnmuren for kurset Makroøkonomi II, som fokuserer mer på konjunkturer og stabiliseringspolitikk. Kurset anvender matematisk metode på et nivå som krever de forkunnskaper tilpasset bachelorprogrammet i økonomi og ledelse.

Kursets innhold

 1. Nasjonalregnskap og økonomiske indikatorer.
 2. Befolkningsutvikling, befolkningstrender, og langsiktig bærekraft.
 3. Langsiktig økonomisk vekst og inntektsfordelingen mellom arbeid og kapital.
 4. Solow-modellen for kapitalakkumulasjon og økonomisk vekst på lang sikt.
 5. Humankapital, innovasjoner, digitalisering og teknologisk utvikling.
 6. Produktivitet og effektivitet.
 7. Betydningen av politiske og økonomiske institusjoner og politikk for nasjoners velstand.
 8. Inntektsulikhet, økonomisk vekst og langsiktig bærekraft.
 9. Naturressurser, miljø og økonomisk vekst
 10. Strukturell arbeidsledighet: arbeidsmarkedsfriksjoner, samt lønns- og prissetting.
 11. Pengenøytralitet: Skillet mellom realøkonomi og nominelle størrelser som penger, kreditt, prisnivå og valutakurser, nasjonalt og internasjonalt.
 12. Langsiktige virkninger av finanspolitikk.

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.