-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Obligasjonsrett

Introduksjon

Kontrakter inngås for å nå et forretningsmessig mål, for eksempel å etablere et forretningsforhold, å komme inn på nye markeder, å få kompetanse eller erfaringer eller fortjeneste på kort eller lang sikt.

Større selskaper har vanligvis en Contract Management-avdeling (eller lignende), som er ansvarlig for hver forhandling, styring av enkeltkontrakter og hele porteføljen av kontrakter. Ansvaret for forhandlinger og oppfølging av enkeltkontrakter blir vanligvis gitt til et team av advokater, økonomer og ofte også ingeniører.

Det er viktig at alle deltakere i teamet har innsikt i både de typiske kommersielle og juridiske kontraktsvilkårene i utkast og signerte kontrakter. De skal alle kunne vurdere kontrakten (eller utkastene) som helhet, og de bør ha en grunnleggende forståelse av både juridiske og kommersielle begreper for å ha presis kommunikasjon og et velfungerende samarbeid. Behovet for økonomer som også forstår virkningene av de juridiske kontraktsvilkårene og dermed kan vurdere kontrakten/utkast i sin helhet, er vel kjent i næringslivet.

Kurset fokuserer på juridisk innsikt som er viktig når kontrakter mellom virksomheter (B2B) forhandles, konkluderes og følges opp. Hvilke kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse må kandidatene ha for å kunne bidra til kontrakter i samsvar med virksomhetens mål og strategier?

Kursets innhold

Kurset fokuserer på obligasjonsrett (kontraktsrett) og kontraktspraksis. En grundig forståelse av obligasjonsrett/kontraktsrett, herunder tolking og utfylling av kontrakter, og mye brukte standardkontrakter, kontraktsmodeller og kontraktsklausuler er nødvendig for å forstå de juridiske vilkårene i kontrakter, og dermed kontrakten som helhet. Noen kontrakter er ofte særlig viktige ut fra et strategisk synspunkt, som kjøp og salg av virksomheter, kontrakter knyttet til samarbeid mellom selskaper (Joint ventures etc.), og kontrakter knyttet til opparbeidelse av et distribusjonsnettverk eller en leverandørkjede. Studenten vil få innsikt i slike kontrakter, blant annet ved å arbeide med praktiske case/eksempler. Kurset vil også omfatte enkelte særlige spørsmål knyttet til aksjonæravtaler og kontrakter mellom nærstående selskaper (inkludert selskaper i internasjonale konsernstrukturer).

I praksis blir gjerne kontrakter (helt eller delvis) tilpasset de konkret konkrete omstendigheter, men bruk av standardkontrakter blir stadig mer brukt som et utgangspunkt. Eksempler på sentrale standardkontrakter er: byggekontrakter, fabrikasjonskontrakter, fraktkontrakter og IT-kontrakter mv. Vanlige standardkontrakter vil bli brukt til å illustrere noen av de vanligste kontraktsmodellene, klausulene og begrepene.

Kandidatene vil også få innsikt i hovedforskjeller mellom typiske nasjonale og internasjonale kontrakter.

Målet med dette kurset passer godt uavhengig av hvilke valg av juridiske fag studentene gjør i fortsettelsen. Aksjetransaksjoner og finansiering av virksomhet vil være basert på kontrakter. Det samme gjelder for en stor del innen arbeidsrett (arbeidskontrakter) og legal tech.

Kurset omfatter følgende emner:

 • kontraktsrett, inkludert (i stikkordsform):
  • Innholdet i kontraktsforpliktelser
  • Oppfyllelse av kontraktsforpliktelser
  • Brudd på kontrakt og rettsmidler
  • Revisjon av kontrakt
  • Kreditormora
  • Monetære krav (pengekrav)

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.