-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Økonomistyring i varehandel

Introduksjon

Kurset skal gi en oversikt over teorier, metoder og modeller fra det bedriftsøkonomiske fagområdet med anvendelse i varehandel. Kurset skal videre vise hvordan disse teoriene, metodene og modellene kan anvendes i økonomisk styring av virksomheter innenfor varehandel.

Kursets innhold

Emneoversikt
Delemne 1: Verdiskapning
Introduksjon til kurset
Bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi og «grønn» økonomi
Beslutningsfokus og strategisk ledelse
Beslutninger til beste for hvem?
Hvilke grunnleggende forutsetninger må være til stede for at virksomheten skal kunne skape verdier? 

Delemne 2: Lean ledelse
Kontinuerlig forbedring
Ressursflyt versus verdiflyt
Visualisering
Ressursutnyttelse

Delemne 3: Økonomisk prosjektanalyse
Praktisk bruk av nåverdi/netto nåverdi
Verdiskapningsmodellen
Anvendelse av excel

Delemne 4: Kalkulasjon og prissetting
Grunnkalkylens oppbygging
Sammenhengen mellom bunnlinjefokus, bruttofortjeneste og svinn.
Prisreduksjoner fra forretningens og leverandørens sider
Kalkulasjonssøylen som modell for kalkulasjonsstyringen

Delemne 5: Regnskapsforståelse
Grunnleggende regnskapsprinsipper
Finansregnskapets hovedrapporter (resultatregnskapet, likviditetsregnskapet og balansen)
Utarbeidelse av hovedbudsjettene (resultatbudsjettet, likviditetsbudsjett og balansebudsjett) og sammenhengen mellom dem

Delemne 6: Rapportering og kommunikasjon av økonomiske data
Budsjetteringsprosessen
Kommunikasjon av økonomiske data og brukerens behov
Sosial intelligens hos regnskapsansvarlige, en nødvendighet?
Modellbygging og økonomisk rapportering
Rapportering og atferdsmessige konsekvenser
Rapportutforming

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.