-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Økonomistyring og investeringsanalyse

Introduksjon

Kurset er analytisk orientert og oppøver deltakernes evne til å fatte beslutninger i tråd med målsettingene til den interessenten, eller de interessegruppene, som skal optimeres. Samspillet mellom økonomisk teori, metoder, økonomiske modeller og markeds- og regnskapsdata søker å gi studentene den nødvendige kunnskap for å kunne bli ressurspersoner i tilknytning til bedriftsøkonomiske problemstillinger. Fordypningen er praktisk orientert og har til hensikt å gi studentene innsikt i aktuelle problemstillinger fra så vel offentlig som privat sektor. Fordypningens målsetting er å gi deltakerne en bakgrunn som gjør at de, etter å ha tilegnet seg nødvendig bransjekunnskap, kan fylle forretningspartnerrollen ("Business Partner" rollen).

Kursets innhold

Økonomistyring og investeringsanalyse består av fire delemner:

 1. Kostnadsanalyse
 2. Økonomiske insentivsystemer
 3. Lineær programmering
 4. Flerperiodiske bedriftsøkonomiske vurderinger
  • Generell utvikling av deltakernes kunnskap knyttet til bruk av netto nåverdimetoden, eksempelvis «timing-problematikk»
  • Verdsettelse
  • Praktisk bruk realopsjonsverdi, verdien av fleksibilitet
  • Om sammenhengen mellom «accretive economy» («bærekraftsøkonomi»), sirkulærøkonomi og bedriftsøkonomisk optimering.

Delemne 1: Strategisk kostnadsanalyse

Kostnadsanalyse omhandler ulike aspekter ved ressursstyring, herunder problemstillinger knyttet til bestemmelse av optimal ressursfordeling, optimal ressursmengde og hvordan motivere virksomhetens ansatte for å arbeide med ressursstyring. Sentralt i kurset er å gi deltakerne forståelse for at «tall lever» og at kostnadsmessige tallstørrelser som skal benyttes som underlag for en beslutning, beslutningsrelevante kostnader, må skreddersys i hvert enkelt tilfelle avhengig av formålet med beslutningen. Teori og metoder som gjør deltakerne i stand til å beregne beslutningsrelevante kostnader for beslutninger i forbindelse med produkter, kunder, effektivisering og konkurranseutsetting vektlegges.

 • Introduksjon til kostnadsanalyse
 • Kostnadsledelse
 • Aktivitetsanalyse, internt og eksternt perspektiv
 • Aktivitetsbasert kostnadsanalyse og aktivitetsbasert ledelse, håndtering av kapasitetsproblematikk, valg av drivere
 • Lønnsomhetsanalyse og behovet for skreddersøm avhengig av formål og kostnadsobjekt, herunder kundelønnsomhet og utarbeidelse av Stobachoff-kurven.
 • Behandling av felleskostnader
 • Livssykluskostnader
 • Tidsdrevet aktivitetsbasert kostnadsforståelse (TD-ABC)
 • Lean Costing
 • Relevante artikler knyttet til:
  • Stall points
  • Managements systems
  • Shared Services
  • Lean Costing
  • Time Driven Activity Based Costing

Delemne 2: Økonomiske insentivsystemer
Studentene skal få innsikt i teoretiske prinsipper, fordeler og ulemper, for å utvikle økonomiske insentivsystemer, og bli fortrolige med empiriske funn fra internasjonale studier. Studentene skal videre lære å beherske fremgangsmåter for å analysere og utvikle insentivsystemer i praksis.

 • Introduksjon til økonomiske insentivsystemer
 • Et rammeverk for å diskutere insentiver - en enkel Prinsipal - Agent modell med risikonøytral agent
 • Motivasjon og Behavioural Economics
 • Screening
 • Full Prinsipal - Agent modell med risikoavers agent
 • Lederlønninger
 • Insentiver i team
 • Opsjoner
 • Empiriske studier: hvor effektive er slike økonomiske insentiver?

Delemne 3: Lineær programmering
Studentene skal få forståelse for bruk av lineær programmering (LP), eksempelvis i forbindelse med personalallokering, kapitalrasjonalisering, produksjonsplanlegging og produktvalg, og kunne formulere ulike forretningsproblemer. Studentene skal kunne benytte problemløseren i Excel til å løse problemene, kunne tolke og reflektere over analytiske løsninger og Excel-løsninger av LP-problemer samt kunne skissere lønnsomme endringstiltak.

 • Introduksjon til lineær LP
 • Strukturering av LP-problemer
 • LP som metode i forhold til aktivitetsanalyse, iterativ budsjettering og kapitalrasjoneringsproblemer
 • Slakkvariabler, skyggepriser, beslutningsvariabler, variabler i og utenfor basis, basisløsninger, m.fl. og begrepssammenhenger
 • Prinsipiell forståelse av simplex-algoritmens funksjonsmåte
 • Transformering av bibetingelsene i et likningssystem for å kunne vurdere om en løsning er optimal og for å avgjøre hvilke endringstiltak som bør vurderes
 • Ulike løsningsformater; grafisk, analytisk, Excel og sammenhengene mellom disse

Delemne 4: Flerperiodisk verdivurdering

Flerperiodisk verdivurdering omhandler bedriftsøkonomisk analyse av ulike realinvesteringsutfordringer samt økonomisk verdivurdering av hele, eller deler av, virksomheter.

Delemnet vil omhandle:

 • Generell utvikling av deltakernes kunnskap knyttet til bruk av netto nåverdimetoden, herunder anvendelse av
  • Verdiskapningsmodellen
  • «Timing»
  • Project Score Card og anvendelse av netto nåverdi indeks
 • Verdsettelse med vekt på fundamentalanalyse og problemstillinger knyttet fastsettelse av avkastningskrav (risikodrøftelser) kontantstrømprognoser.
 • Praktisk realopsjonsteori, verdien av fleksibilitet. Kalkulasjon av verdien av korreksjonsmuligheter under prosjektgjennomføringen, ved ulike risikoforutsetninger, vektlegges, eksempelvis anvendelse av «risikonøytral metode».
 • «Accretive economy», om sammenhengene mellom miljøøkonomi og bedriftsøkonomisk logikk.

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.