Utdrag fra kursbeskrivelse

Gruppepsykologi

Introduksjon

Kurset tar sikte på å gi kandidatene et godt grunnlag for å både gjenkjenne og forholde seg til ulike gruppeprosesser i arbeidslivet. Kandidaten skal tilegne seg forskningsbasert kunnskap om menneskelig samhandling på arbeidsplassen, herunder ulike former for gruppepsykologiske prosesser, påvirkningstaktikker, konflikt og trakassering. Studenten skal ha bred oversikt vedrørende gruppers funksjon, hvordan grupper etableres og styrkes, men også kunnskap om faktorer som truer gruppers effektivitet. Kurset tar for seg ulike faktorer som har vist seg gjennom forskning å ha innvirkning på gruppers effektivitet og ytelse. Videre skal kandidaten ha nyansert viten om skillet mellom grupper og team, og hvordan ulike typer team har ulike arbeidsoppgaver og funksjonsområder. 

Studenten skal også erverve seg nyansert kunnskap om sosiale påvirkningsstrategier. Konflikter på arbeidsplassen er også et viktig tema da konflikter ofte finner sted innen arbeidsgrupper eller i andre sammenhenger på arbeidsplassen. Kandidaten skal ha kjennskap til ulike typer konflikter, og utvikle en nyansert viten om at det er særlig skadelig når konflikten utvikler seg til mobbing. Seksuell trakassering vil ofte være en spesiell variant av mobbing. Studenten bør også ha god kjennskap til forhold som kan bidra til de-eskalering og håndtering av de typene samhandlingsproblemer på arbeidsplassen som personalkonflikter, mobbing og seksuell trakassering representerer. Dette er sentrale kunnskaper som ledere og HR-medarbeidere trenger i sitt møte med mennesker i organisasjoner.

Kursets innhold

  • Gruppeprosesser og gruppers funksjon
  • Ulike modenhetsnivå og ytelse for grupper og team
  • Faktorer som truer gruppers effektivitet
  • Gruppestørrelse, gruppers mangfold, gruppeeffektivitet og sosial fasilitering
  • Ulike typer grupper, skillet mellom grupper og team
  • Sosiale påvirkningsstrategier og innflytelsestaktikk
  • Funksjonsområder og arbeidsområder til ulike typer team
  • Konflikt og konflikthåndtering
  • Mobbing og trakassering, inkludert seksuell trakassering

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.