Utdrag fra kursbeskrivelse

Prestasjoner i organisasjoner

Introduksjon

Dette programmet handler om ledelse for å skape ekstraordinære prestasjoner i organisasjoner. Vi har en tosidig oppmerksomhet på utvikling av mennesker og praksis som er skapende. Driv, energi, initiativ, ydmykhet og handlingsorientering er basis. Programmet bygger på en hovedantagelse om at trivsel og vekst hos individer og grupper er nøkkelen til å skape det ekstraordinære.

Vi bygger på en ny og spennende tradisjon for forskning og ledelsespraksis som går under navnet Positive Organizational Scholarship. Vi låner også fra positiv psykologi, narrativ psykologi, filosofi, praksisbaserte tilnærminger til utvikling av organisasjoner og såkalt ”design thinking”.

Målgruppen for programmet er mellomledere, prosjektledere og profesjonsutøvere innen næringsliv, frivillige og offentlige organisasjoner som har ansvar for å utvikle egne og andres prestasjoner i organisasjoner.

Vi vektlegger praksis både fra et akademisk og handlingsorientert ståsted. Ledelse og profesjonell kreativitet for å skape ekstraordinære prestasjoner er først og fremst noe som skapes i hverdagspraksis, noe en gjør.

Du vil bli utfordret til å oppdage og dyrke skapende praksiser som gjør at du selv kan vokse, lede og skape verdi for andre med basis i det beste i deg selv. Kurset presentere rike eksempler fra vår egen og andres nyere forskning. Kurset har fem hovedtema, som hver blir utgangspunkt for en egen samling:

1) Kvalitet og energi i relasjoner
2) Motivasjon og drivkrefter
3) Positivt utviklingsarbeid og profesjonell kreativitet
4) Eksperimenter og prototyping
5) Kultur og nettverk for varige prestasjoner

Kursets innhold

1. Kvalitet og energi i relasjoner
2. Motivasjon og drivkrefter
3. Positivt orientert utviklingsarbeid
4. Eksperimentering og prototyping
5. Kultur og nettverk for varige prestasjoner

Samling 1: Kvalitet og energi i relasjoner

Hovedmål
få en bred introduksjon til programmet og dets forelesere, samt bli kjent med ressursene i klassen, og skape relasjoner til andre deltakere;
få kunnskap om sentrale begreper og tilnærminger i tradisjonen Positive Organizational Scholarshipog noen av de andre hovedperspektivene i programmet
beherske og kunne anvende teori om høykvalitets forbindelser (high-quality connections) og energigivende adferd som grunnlag for å skape ekstraordinære prestasjoner;
komme i gang med individuell refleksjonslogg og avklarer forventninger til egen læring og utbytte for egen organisasjon.

Case: Southwest Airlines, langrenn, oljeleting, skipsbygging

Pensum-litteratur
Carlsen, A. Clegg, S. and Gjersvik, R. (2012). Idea Work. Om Profesjonell Kreativitet. Cappelen Damm, kap 1, 9 og 10. (56 sider)
Collins, J. and Hansen, T. (2011). Great by Choice: Uncertainty, Chaos, and Luck--Why Some Thrive Despite Them All. New York: HarperCollins, side 1-38
Dutton, J.E. (2003). Breathing life into organization studies. Journal of Management Inquiry 12, 5-19
Dutton, J.E. (2003). Energize Your Workplace. How to Create and Sustain High-Quality Connections at Work. San Francisco: Jossey-Bass. (side 1-51; 79-139)
Grant, A. (2014). Gi og ta. Hvordan lykkes gjennom å hjelpe andre. Oslo: Cappellen Damm, s. 8-39
Best når det gjelder. Del 1 i Vinnerskaller (A.J. Riise, B. Stensbøl og A.M. Pensgaard)s. 12-33

Samling 2: Motivasjon og drivkrefter

Hovedmål
få en dyp forståelse av det motivasjonsmessige grunnlaget for ekstraordinære prestasjoner
kunne bruke denne forståelsen til å utvikle egen og andres motivasjon for å skape ekstraordinære prestasjoner
herunder særlig kunne forstå og anvende teori om prososial motivasjon gjennom sluttbrukerinvolvering, samt utnytte motivasjonskraften i mestringsopplevelser og visualisering av fremgang
vinne erfaring med bruk av metoden reflekterte beste selv-portrett og mekanismer for energigivende adferd i egen organisasjon
komme i gang med å utvikle studentprosjekter ut fra strategiske utfordringer i (noen av) deltakernes egne bedrifter.

Case: Muhammed Ali i When We Were Kings, Jiro Dreams of Sushi

Pensum-litteratur
Andersen, Svein. 2013. Casestudier. Kapittel 1 & 2.
Amabile, T. and S. Kramer (2011). The Progress Principle. Using Small Wins to Ignite Joy, Engagement and Creativity at Work. Boston, MA: Harvard Business School Press, kap 1, 4, 5 og 6 (ca. 70 sider)
Carlsen, A. Clegg, S. and Gjersvik, R. (2012). Idea Work. Om Profesjonell Kreativitet. Oslo: Cappelen Damm, kap 4, 5 og 6. (ca. 50 sider)
Grant, A.M. (2011). How customers can rally your troops: End users can energize your workforce far better than your managers can. Harvard Business Review, June: 97–103.
Kvalnes, Ø. (2012), Etikk og samfunnsansvar, del 2 og 3 (46s)
Roberts, L. M., Dutton, J. E., Spreitzer, G., Heaphy, E., and R. E. Quinn (2005). “Composing the reflected best self-portrait. Building pathways for becoming extraordinary in organizations.” Academy of Management Review 30 (4): 712-736.

Samling 3: Positivt orientert utviklingsarbeid og profesjonell kreativitet

Hovedmål
Få innsikt i systematisk arbeid for å forberede kreativitet og store prestasjoner
Forstå positivt orientert utviklingsarbeid i forhold til involvering, lete etter det positive i det negative og tørre å jakte på det ekstraordinære
Få dyptgående innsikt i praksis og filosofi for prestasjonsutvikling to av Norges fremste prestasjonsmiljøer
Å diskutere erfaringene fra første fase i studentprosjektene og sette endelig design

Case: Snøhetta, Olympiatoppen

Pensum-litteratur
Andersen, S. and Ronglan, L. T. (red.). (2011). Nordic Elite Sport. Same Ambitions, Different Tracks, Copenhagen: Copenhagen Business School Press, kap 13 og 14 (50 sider)
Andersen, S. (2013). Casestudier - forskningsstrategi, generalisering og forklaring. Oslo: Fagbokforlaget. Kapittle 3,4 og 6.
Brown, T. (2009). Change by Design. How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation. New York: HarperCollins. (s. 1-86)
Carlsen, A. Clegg, S. and Gjersvik, R. (2012). Idea Work. Om Profesjonell Kreativitet. Oslo: Cappelen Damm, kap 2, 3 og 11. (ca 45 sider)
Collins, J. and Hansen, T. (2011). Great by Choice: Uncertainty, Chaos, and Luck--Why Some Thrive Despite Them All. New York: HarperCollins, 1-39.

Samling 4: Eksperimenter og prototyping

Hovedmål
bli godt kjent med teorigrunnlag og praksis for ulike former for erfaringslæring som arbeidsform i utviklingsaktiviteter; fra prototyping til små eksperimenter,
å gå dypere inn i tradisjonen design thinking med tanke på både teoretiske røtter og anvendelse i konkrete situasjoner i utviklingsarbeid
å starte med å høste erfaringene fra studentprosjekter og se på prototyper av eget arbeid
få forståelse for teorigrunnlag og praksis for fysisk tilrettelegging for teamarbeid, gjennom rom, vegger og artefakter, spesielt med tanke på mobilisering og oppstart av prosjekter, samarbeid og visuell deling.

Cases: Apple, Ulstein, designbedrift

Pensum-litteratur
Andersen, S. (2009). Stor suksess gjennom små, intelligente feil. Erfaringsbasert kunnskapsutvikling i toppidretten. Tidsskrift for Samfunnsforskning 50(4): 427-461.
Andersen, S.S. og Hansen, P.Ø. (2014) “Coaching elite athletes: How do coaches stimulate elite athletes’ reflections?” Sport Coaching Review
Andersen, S.S. & P.Ø. Hansen (2015 – in press) How elite athletes reflect on their training: Strong beliefs – ambiguous feedback signals. Journal of Reflective Practice.
Carlsen, A. Clegg, S. and Gjersvik, R. (2012). Idea Work. Om Profesjonell Kreativitet. Oslo: Cappelen Damm, kap 7 og 8. (35 sider)
Edmondson, A.C. (2011). Strategies of learning from failure, Harvard business review 89(4): 48-55
'Eksperimentering: å fungere i et ufullkomment system',
Kapittel 6 i Julian Birkinshaw (2014) Bli en bedre sjef. Cappelen Damm.
Sims. P. (2011). Little Bets: How Breakthrough Ideas Emerge from Small Discoveries. New York: Free Press. (s. 1-163)

Samling 5: Varige prestasjoner – nettverk og institusjon

Hovedmål
Lære hva som kjennetegner organisasjoner som presterer over tid
Få oversikt over og kunne analysere tilnærminger til prestasjonskultur, herunder kunne sammenligge erfaringer fra toppidrett, virksomheter og næringsklynger
Kunne gi en kritisk vurdering av ledelsesoppskrifter for prestasjonsledelse
Presentasjon og siste forberedelse av avsluttende prosjektoppgave
Oppsummere læringen fra de ulike hovedtemaene

Case: Danone, utdanning, Antoinette Tuff

Pensum-litteratur
Andersen, S. og Sæther, Ø. (2009). Kompetansemobilisering for prestasjonsutvikling. Hvordan oppnå fremragende resultater med vanlige medarbeidere? Magma 1(11). 10 sider.
Andersen, S. and Ronglan, L. T. (red.). (2011). Nordic Elite Sport. Same Ambitions, Different Tracks, Copenhagen: Copenhagen Business School Press, kap 1 og 2 (30 sider)
Collins, J. and Hansen, T. (2011). Great by Choice: Uncertainty, Chaos, and Luck--Why Some Thrive Despite Them All. New York: HarperCollins, side 39-170.
Colville, I. D., Waterman, R. H. and Weick, K. E. (1999). Organizing and the search for excellence: making sense of the times in theory and practice. Organization 6(1): 128-149.
Dweck, C. (2010). Mind-sets and equitable education. Principal Leadership 10(5), 26–29.
Lervik, J. E., Hennestad, B. W., Lunnan, R., Amdam, R. P. and Nilsen, S. (2005). Implementing human resource development best practices -- replication or re-creation? Human Resource Development International 8(3): 345-360.

.

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.