-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Prosjektledelse

Introduksjon

Gjennom dette programmet blir studentene rustet til å lede prosjekter og benytte prosjekt som arbeidsform. Dette er nødvendig kompetanse for alle virksomheter for å lykkes i en fremtid med stadig økende krav til tilpasning og endring. Kurset har en ledelsesmessig og dynamisk tilnærming til bruken av prosjekt som arbeidsform og hvordan man kan legge til rette for at prosjektteamet kan prestere godt i prosjektgjennomføringen. Vi inkluderer alle typer av prosjekter (bransjer) og både smidig og mer klassisk gjennomføringsmodeller.  Kurset

Det tar for seg sentrale aspekter ved å etablere prosjekter, planlegge, organisere, styre og evaluere prosjektarbeidet. Ledelse, lederrollen og prosjektteamutvikling er sentrale tema. Tema som interessenter, usikkerhet, gevinstrealisering og hvordan digitalisering påvirker prosjektarbeid er også sentrale i kurset. 

Sentrale aspekter ved prosjektarbeid sees i lys av samfunnsmessige utviklingstrender; som fokus på etikk, bærekraftsspørsmålet og digitalisering.    

Kursets innhold

Samling 1 - Prosjektkonseptet og oversikt over prosjektarbeidet
Samling 2 - Prosjektplanlegging og usikkerhet
Samling 3 - Prosjektorganisering og prosjektteamutvikling 
Samling 4 - Prosjektgjennomføring og -kontroll
Samling 5 - Prosjektledelse
Se nærmere beskrivelse av samlingene under "norsk tekst" nedenfor.

Prosjektoppgaven skal være en praktisk oppgave, hvor studentene ved hjelp av teori og metodekunnskaper skal løse et praktisk problem i tilknytning til prosjektarbeid for en virksomhet (bedrift, offentlig myndighet, organisasjon, osv.). Omfanget av oppgaven skal være på maksimalt 30 sider tekst.

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.