-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Regnskap, skatt og avgift

Introduksjon

Kurset er delt inn i to hoveddeler. Den første delen omhandler regnskapsmessige problemer fra et regulatorisk og økonomisk perspektiv; mens den andre delen omhandler direkte og indirekte skatt. Selv om regnskap og skatt ofte betraktes som to separate deler, er det mye samspill mellom disse to rettssystemene.

Som følge av samspillet mellom regnskap og skatt vil kurset i stor grad integrere disse to temaene Dette vil bli gjort for eksempel ved å ha seminarer hvor vi analyserer tverrfaglige temaer, og videre vil noen av de tradisjonelle forelesningene bli gjennomført av to foreleseren med som har bakgrunn av henholdsvis regnskap og skatt.

Regnskap

Innen regnskap er kurset inndelt I to hoveddeler:

Den første delen omhandler de ulike regnskapsspråkene som benyttes i Norge og Europa.  Her vil vi fokusere på God Regnskapsskikk (GRS) og IFRS.  Studentene skal videre få innblikk i hvilke lover og forskrifter som regulerer hvilket regnskapsspråk et selskap benytter, og forstå likhetene og ulikhetene mellom GRS og IFRS.  Vi vil ha et spesielt fokus på måleregler, men også behandle sentrale problemstillinger i regnskapsavleggelsen, som oppkjøp og konsolidering.

Den andre delen tar et brukerperspektiv på regnskapspraksis, prosedyrer og noteinformasjon. Vi vil undersøke hvor informasjonen finnes og hva denne indikerer om struktur, strategi, inntjening og risikoer ved selskapet. En rekke ulike måter å analysere regnskapet på vil bli gjennomgått.

Kurset gir i tillegg en forståelse av sammenhengen mellom beskatning og regnskapsavleggelse. Begge disipliner baserer reguleringen på en analyse av de samme grunnleggende transaksjonene. Likevel er måling av for eksempel avskrivninger forskjellige i de to disiplinene.

Direkte og indirekte skatt

Kurset tar sikte på å gi studentene en grunnleggende forståelse for betydningen av direkte og indirekte skatt for norske og internasjonale bedrifter. I indirekte skatt fokuserer kurset hovedsakelig på merverdiavgift (mva). Studentene skal oppnå god kunnskap om norsk skatterett, samt ha god kunnskap om de viktigste problemene i internasjonal skatterett. Under både norsk og internasjonal skatterett vil studentene få trening i å oppdage og analysere systemer hvor det er risiko for omgåelsesproblematikk. I tillegg til den juridiske siden av direkte og indirekte skatt, vil studentene få en grunnleggende forståelse for den økonomiske effekten av ulike skattesystemer.

Skattelovgivningen er blitt stadig mer omfattende og teknisk kompleks, slik at finansansvarlige og regnskapsførere må konsentrere seg om å lære direkte og indirekte skatterett. For å kunne gjøre riktige valg mellom ulike økonomiske alternativer, må man ofte forstå det vanskelige samspillet mellom regnskapsreglene, selskapsretten og direkte og indirekte skatterett.

Kursets innhold

Regnskap

 • Hovedelementer og viktige temaer i selskapsregnskap og konsernregnskap utarbeidet etter IFRS og etter norske regler
 • Forklar hovedprinsipper i regnskapsavleggelsen under IFRS og i Norge
 • Årsberetning
 • Regnskapsanalyse
 • Kvalitetsanalyse innen regnskap
 • Regnskapsfleksibilitet
 • Reformulering av regnskaper for analyseformål
 • Inntjeningsanalyse
 • Kontantstrømsanalyse
 • Konkursanalyse

Direkte og indirekte skatter

 • Skatteplikt til Norge
 • Alminnelig selskapsskatterett, herunder f.eks.
  • Skattemessige avskrivninger
  • Fritaksmodellen
  • Aksjonærmodellen
  • Deltagermodellen
  • Foretaksmodellen
 • Norsk internasjonal skatterett, herunder betydningen av skatteavtaler og EØS-retten
 • Merverdiavgiftsrettens system, prinsipper og sentrale hensyn
 • Plikten til å beregne merverdiavgift ved omsetning, uttak og innførsel
 • Fradragsrett og justering
 • Hvordan definerer vi velferd, økonomisk effektivitet og et optimalt skattesystem?
 • Avveiing mellom effektivitet og rettferdighet
 • Skatt og priselastisitet i etterspørselen
 • Beskatning av utslippskvoter
 • Formuesbeskatning

 

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.