-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Rettslære for regnskapsførere

Introduksjon

Dette kurset inngår i lovbestemt studieplan for å oppnå godkjenning som norsk autorisert regnskapsfører. Studiet tilfredsstiller krav i regnskapsførerforskriften av 8. februar 1999 nr. 196 (utdanningskrav til autorisert regnskapsfører).

Kursets innhold

Selskapsrett
Selskapsloven og aksjeselskapslovgivningen med særlig vekt på ansvarsforhold, kapitalregler, organisasjonsregler, myndighetsutøvelse og selskapsrepresentasjon. 

Økonomisk kriminalitet
Utvalgte deler av straffeloven, som blant annet korrupsjon, hvitvasking og heleri, økonomisk utroskap, kreditorbegunstigelse, skattesvik og regnskapsovertredelse. Hvitvaskingsloven er også sentral.

Gjeldsforhandling og konkurs
Det gis en innføring i de sentrale bestemmelser i tvangsloven og en samlet fremstilling av konkursretten med særlig vekt på konkursvilkårene, beslagsretten, omstøtelsesreglene og konkursskyldners kontraktsrettslige forpliktelser. 

Pengekravsrett m.v
De alminnelige bestemmelser om stiftelse av pengekrav og deres innhold, forsinket betaling, motregning, foreldelse og felles heftelse (herunder kausjon) Gjeldsbrevlovens regler om omsetningsgjeldsbrev og enkle gjeldsbrev gjennomgås.

Kontraktsrett og obligasjonsrett
Kontraktsinngåelse, tolkning av kontrakter, kontrakters innhold, mislighold og misligholdsvirkninger og rammen for kontraktsfriheten.

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.