Utdrag fra kursbeskrivelse

Revisjon I: Revisjonsteori- og metode

Introduksjon

Kurset er obligatorisk for alle studenter. Hensikten med kurset er å gi studentene innsikt i det teoretiske og metodiske fundamentet av fagområdet finansiell revisjon og hvordan dette utøves i praksis.

Kursets innhold

 • Revisjons, attestasjons- og assuransetjenester samt tilliggende arbeidsoppgaver for revisor
 • Revisjonens formål
 • Forståelse av behovet for finansiell revisjon – lovregulering vs. markedsmekanismer
 • Aksept av revisjonsoppdrag, innhold og utforming av engasjementsbrev, herunder forståelse av informasjon om virksomhetens drift, legale forhold
 • Revisjonens rolle i et virksomhetsstyrings- (”corporate governance”) perspektiv
 • Revisjonsprosessen
 • Planlegging av revisjon, revisjon av forretningsprosesser
 • Inngående forståelse av vesentlighets- og risikovurderinger, herunder virksomheters forretningsrisiko og med konsekvenser for revisjon samt revisjonsrisikomodellen
 • Revisors vurdering av klientens internkontroll (må ses i sammenheng med kurset
 • Revisjon II og III)
 • Typer og kombinasjon av revisjonsbevis for forskjellige revisjonsområder
 • Analytisk revisjon
 • Revisjon av salgsområdet, herunder vurdering av salgsprosessen, risikoforhold, intern kontroll
 • Utvalg for testing, stikkprøver og testmetoder, herunder bruk av statistiske stikkprøver
 • Vurdering av funn av feil og misligheter, avdekkede lovbrudd, konsekvenser for den videre revisjon og rapportering
 • Latente forpliktelser
 • Hendelser etter balansedato
 • Vurderinger av forutsetningen om fortsatt drift
 • Revisjon av styrets årsberetning, ledelsens plikter
 • Kvalitetskrav til revisjonen, herunder god revisjonsskikk
 • Revisors rapportering til eksterne brukere, utforming av revisjonsberetningen, typer av revisjonsberetninger
 • Sanksjoner mot revisor

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.